Domov -VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky pro dodání zboží a služeb společnosti VALPLAST CZ, spol s r.o. IČ: 29315379

 

1.        PŘEDMĚT

1.1       Tyto Všeobecné obchodní podmínky (dále jen VOP) upravují ve smyslu zákona č. 89/2012 Sb. Občanského zákoníku v platném znění vzájemná práva a povinnosti mezi smluvními stranami VALPLAST CZ, spol. s r.o., IČ 29315379, se sídlem Bohunická 728/24a, 619 00 Brno, zaps. pod C 77174 u Krajského soudu v Brně (dále jen Dodavatel) a zákazníkem (dále jen Odběratel).

1.2       VOP tvoří nedílnou součást příslušné Smlouvy, především kupní smlouvy, smlouvy o dílo, nabídky, potvrzení objednávky, uzavírané mezi Dodavatelem a Odběratelem (dále jen Smlouva).

1.3       Není-li Dodavatel vlastníkem dodávaného Zboží a daný obchod pouze zprostředkovává, platí mezi smluvními stranami přiměřeně pouze taková ustanovení těchto Všeobecných obchodních podmínek, která pro daný obchod přicházejí v úvahu.

1.4       Uzavírání veškerých Smluv mezi Dodavatelem a Odběratelem se řídí výhradně těmito VOP, pokud není mezi stranami písemně sjednáno jinak. Jiné obchodní podmínky Odběratele nejsou pro Dodavatele závazné ani v případě, že s nimi Dodavatel výslovně nevyjádřil svůj nesouhlas. Jakákoliv předchozí i budoucí telefonická nebo ústní ujednání a ujištění jsou závazná pouze po písemném potvrzení Dodavatele. Písemné potvrzení může mít formu listinnou i elektronickou.

1.5       Při kolizi VOP Dodavatele a obchodních podmínek Odběratele bude uplatněno ustanovení § 1751 odst. 2 Občanského zákoníku. Tyto obchodní podmínky zcela a bezvýhradně nahrazují jakékoliv obchodní podmínky Odběratele. Obchodní podmínky Odběratele se v tomto smluvním vztahu neuplatní.

 

2.        Nabídky

2.1       Označení Zboží odpovídá obchodně-technické dokumentaci Dodavatele nebo Výrobce. Nabídky nejsou závazné, pokud se jedná o vyobrazení a popis Zboží. Dodavatel nebo výrobce si vyhrazuje právo na technické i konstrukční změny, vylepšení a úpravy Zboží.

2.2       Veškeré informace, obsažené v nabídce Dodavatele nebo Výrobce zůstávají Duševním vlastnictvím Dodavatele nebo Výrobce a jsou považovány za diskrétní. Jakékoliv postoupení těchto informací třetím osobám, bez předchozího výslovného a písemného souhlasu Dodavatele nebo Výrobce není dovoleno. Porušení tohoto ustanovení ze strany Odběratele je považováno za hrubé porušení smluvního vztahu mezi Dodavatelem a Odběratelem a Dodavatel má v takovém případě právo na odstoupení od Smlouvy a může po Odběrateli požadovat smluvní pokutu ve výši 50 procent sjednané kupní ceny či ceny díla, minimálně však 100 000,- Kč. Tímto však není dotčen nárok Dodavatele na náhradu vzniklé škody v plné výši. Toto ujednání o důvěrnosti informací platí i v případě, že nedojde na základě nabídky Dodavatele k uzavření smluvního vztahu s Odběratelem. Případný prospěch Odběratele, vzniklý z neoprávněného použití těchto důvěrných informací, náleží v takovém případě v plném rozsahu Dodavateli. Výše uvedená smluvní pokuta tímto není nikterak dotčena.

2.3       Veškeré objednávky a jejich případné změny jsou závazné teprve v okamžiku, kdy jsou takto písemně potvrzeny k tomu oprávněnou osobou Dodavatele případně Výrobce. Tyto VOP jsou vždy součástí potvrzení objednávky a Odběratel s nimi projevuje svůj bezpodmínečný souhlas. Souhlas s těmito VOP projevuje Odběratel mimo jiné i převzetím Zboží od Dodavatele příp. Výrobce nebo jakýmkoliv obdobným konkludentním způsobem.

 

3.        Kupní cena, platební a dodací podmínky

3.1       Ceny vychází z doporučených cen Výrobce Zboží. Preferovaná měna je EUR, případně může být sjednána cena v CZK přepočtem deviza – prodej u Komerční banky, a.s., se sídlem Praha 1, Na Příkopě 33, čp. 969, PSČ 114 07, IČO 45317054. Ostatní měny nejsou preferovány, pokud není výslovně uvedeno jinak. K ceně je nutné připočíst aktuální sazbu DPH, případně clo dle platných daňových a celních právních předpisů.

3.2       Dodací podmínky se řídí dle podmínek INCOTERMS 2021. Cena je vždy kalkulována na paritě EXW, tzn. ve výrobním závodě Výrobce a nezahrnuje náklady spojené s přepravou, balením a pojištěním. Jakákoliv odchylka od těchto dodacích podmínek musí být písemně zakotvena ve smluvním vztahu mezi Dodavatelem a Odběratelem.

3.3       Platební podmínky Standard, pokud nejsou jinak písemně zakotveny ve smluvním vztahu mezi Dodavatelem a Odběratelem, jsou stanoveny následovně: 30% z ceny – záloha při objednání Zboží, 60% z ceny – záloha před dodáním Zboží, 10% z ceny – doplatek po dodání Zboží, vše se splatností 14 dní netto. Zaplacením se rozumí připsání platby na účet Dodavatele, a to v plné fakturované výši. Případné poplatky spojené s převodem částky jdou na vrub Odběratele. Pokud Odběratel odmítne převzít zboží, nebo neposkytne součinnost k dodání anebo si zboží nevyzvedne, ač mu to Dodavatel umožnil, má se za to, že Zboží bylo dodáno a Dodavatel je oprávněn vyúčtovat zbytek kupní ceny. Nepřevezme-li Odběratel Zboží ani 30 dní od okamžiku, kdy měl Zboží převzít, je Odběratel povinen uhradit Dodavateli Smluvní pokutu ve výši 30% kupní ceny Zboží a Dodavatel je současně oprávněn od Smlouvy odstoupit.

3.4       V případě prodlení Odběratele s úhradou ceny za plnění dle uzavřené Smlouvy s Dodavatelem je Odběratel povinen uhradit Dodavateli smluvní pokutu ve výši 0,05% z dlužné částky a to i za každý započatý den prodlení. Touto smluvní pokutou není nikterak dotčen nárok Dodavatele na náhradu škody v plné výši nebo úroků z prodlení.

3.5       V případě objednání a neodebrání Zboží ze strany Odběratele, budou Odběrateli účtovány všechny náklady s tímto spojené, jako je např. marný nájezd dopravce, uskladnění Zboží do doby dodávky Zboží. Uskladnění Zboží bude účtováno ve výši 0,3% z ceny Zboží za každý i započatý den prodlení. Takto uskladněné Zboží bude vydáno Odběrateli až po úplném uhrazení plné ceny Zboží včetně skladného a nákladů s tímto spojených. Dodavatel zašle Odběrateli výzvu k úhradě dlužné částky. Daňový doklad pak bude vystaven po úplném uhrazení plné ceny Zboží včetně nákladů uvedených v tomto odstavci 3.5. V případě prodlení s úhradou na základě zaslané výzvy k úhradě Odběrateli je Dodavatel oprávněn prodat Zboží jinému zájemci. Zboží bude znovu objednáno a dodáno původnímu Odběrateli nejdříve po uhrazení zálohové faktury. Pro takový případ se nejedná o prodlení dodávky na straně Dodavatele.

3.6       Dodavatel a Odběratel se dohodli, že v rámci jejich smluvních vztahů jsou vůči Dodavateli započitatelné pouze nesporné pohledávky nebo pohledávky, které byly přiznány Odběrateli pravomocným a vykonatelným soudním rozhodnutím. Odběratel a Dodavatel se dále dohodli, že v rámci jejich smluvních vztahů jsou vůči Odběrateli započitatelné veškeré splatné i nesplatné pohledávky, a to i bez ohledu na jejich případné promlčení.

 

4.        Doba plnění, Dodací lhůta a způsob plnění dodávky

4.1       Pro dodržení dodací lhůty je předpokladem včasné obdržení objednávky, Smlouvy případně dalších potřebných dokladů ze strany Odběratele, stejně jako i dodržení sjednaných platebních podmínek, případně jiných závazků, jakožto i zajištění připravenosti místa pro dodávku a montáž Zboží, pokud je to pro jeho uvedení do provozu nezbytné. Pokud nejsou tyto předpoklady včas a řádně plněny, prodlouží se tomu úměrně i dodací lhůty a Dodavatel nemůže být do uplynutí prodloužené lhůty v prodlení s dodáním Zboží.

4.2       Závazné potvrzení termínu dodávky Zboží Dodavatelem je možné až po závazném potvrzení termínu dodání Zboží nejčastěji zahraničním Výrobcem/Dodavatelem Zboží. Pokud není písemně dohodnuto jinak, rozumí se dodací lhůtou disponibilita Zboží na skladě Výrobce/Dodavatele.

4.3       Pokud se dostane Dodavatel do prodlení s dodávkou Zboží, může Odběratele informovat o přiměřené dodatečné lhůtě pro dodání Zboží. Změnou dodací lhůty nevzniká Odběrateli nárok na náhradu škody ani na smluvní pokutu.

4.4       Dodavatel se nemůže dostat do prodlení v případě překážek v jeho plnění způsobených vyšší mocí, které i kdyby Dodavatel sebevíce chtěl, není schopen ovlivnit, v takovém případě tedy u něj prodlení nenastane.  Za případ vyšší moci se považuje například požár, záplavy, pandemie, uzávěry a lockdowny, plynoucí z pandemií, válečné a jím obdobné konflikty, nemožnost plnění, prodlení subdodavatelů Dodavatele a dále jakákoliv provozní odstávka na straně Dodavatele nebo Výrobce. Pro případ zásahu vyšší moci není Odběratel oprávněn se domáhat náhrady vzniklé škody ani jiné újmy tímto způsobené a stejně tak nevzniká Odběrateli nárok na smluvní pokutu za prodlení s dodáním Zboží. Přitom je nerozhodující, zda v době uzavření Smlouvy taková příčina již existovala, mohla existovat nebo nastala později a zda mohla být některou ze smluvních stran při podpisu Smlouvy předvídatelná.

4.5       Pro případ neuskutečnění dodávky Zboží Dodavateli ze strany Výrobce nebo subdodavatelů si Dodavatel vyhrazuje právo na přiměřené prodloužení dodací lhůty nebo na jednostranné odstoupení od Smlouvy, aniž by tímto vznikaly Odběrateli vůči Dodavateli jakékoliv nároky vyjma vrácení již poskytnutého plnění. O takovém stavu bude Odběratel Dodavatelem neprodleně informován.

4.6       Pokud není ve Smlouvě uvedeno jinak, je Zboží ze strany Dodavatele dodáno jeho předáním prvnímu přepravci za účelem jeho přepravy pro Odběratele. Pokud si povaha dodávky vyžaduje instalaci Zboží a uvedení do provozu a je mezi Odběratelem a Dodavatelem sjednána, má se za splnění dodávky termín podpisu předávacího protokolu ze strany Odběratele.

4.7       Odmítne-li Odběratel podepsat předávací protokol, ačkoliv Dodavatel splnil své povinnosti podle Smlouvy (zařízení je funkční a plní svůj účel), či byl připraven je splnit, má se za to, že k převzetí došlo dnem odmítnutí podpisu předávacího protokolu. Dodávka Zboží se považuje rovněž za protokolárně a bez vad předanou, pokud začal být předmět dodávky Odběratelem užíván. Vady a nedodělky nebránící bezpečnému provozu nejsou důvodem pro nepřevzetí Zboží Odběratelem.

 

5.        Výhrada vlastnictví a přechod nebezpečí škody

5.1       Výhrada vlastnictví – Zboží zůstává i po nabytí platnosti a účinnosti Smlouvy i po předání Zboží Odběrateli nadále vlastnictvím Dodavatele. Vlastnické právo ke Zboží přechází na Odběratele nejdříve okamžikem uhrazení jeho plné ceny a splněním veškerých nároků, které Dodavatel uplatňuje vůči Odběrateli na základě vzájemných smluvních vztahů, včetně úhrady případných smluvních pokut a neuhrazených závazků z dřívějších smluvních vztahů mezi dodavatelem a Odběratelem.

5.2       Odběratel není oprávněn po dobu výhrady vlastnictví dát takové Zboží do zástavy třetí osobě a jakkoliv s ním v tomto směru manipulovat. Odběratel je povinen při zadržení takového Zboží, při jeho zabavení nebo jiném disponování třetí osobou na tento stav (výhradu vlastnictví) třetí osobu upozornit a stejně tak i neprodleně o uvedeném informovat Dodavatele.

5.3       Pokud dojde k porušení povinností dle smluvního vztahu mezi Dodavatelem a Odběratelem ze strany Odběratele, především pak pokud je Odběratel v prodlení s úhradou jeho peněžitých závazků, je Dodavatel oprávněn požadovat navrácení takového Zboží s výhradou vlastnictví nazpět Dodavateli a to i bez nutnosti odstoupení od Smlouvy. V takovém případě je povinností Odběratele na svoje náklady a na základě výzvy Dodavatele vydat Zboží bez odkladu Dodavateli, a to doručením přímo do skladu Dodavatele nebo odevzdáním přepravci nebo jiné osobě pověřené Dodavatelem k doručení Zboží do skladu Dodavatele, do sedmi dnů od doručení takové výzvy. V opačném případě je povinen uhradit Dodavateli smluvní pokutu ve výši 2 procenta z ceny nevráceného zboží denně, až do doby jeho převzetí Dodavatelem, minimálně však 50 000,- Kč (tím není dotčen nárok Dodavatele na náhradu vzniklé škody v plné výši); a současně se má za to, že Odběratel dává svolení k tomu, aby Dodavatel sám předmětné Zboží na náklady Odběratele odebral z místa, kde Odběratel Zboží umístil.  

5.4       Nebezpečí škody na Zboží přechází na Odběratele předáním Zboží prvnímu dopravci v místě skladu Dodavatele příp. Výrobce v souladu s § 2123 Občanského zákoníku, pokud není výslovně sjednáno a Dodavatelem potvrzeno jinak.

5.5       Dodavatel si vyhrazuje právo realizovat dílčí dodávky v rámci celkové objednávky a náklady spojené s jejich přepravou a balením účtovat zvlášť.

5.6       Odběratel se zavazuje poskytnout své ekonomické údaje Dodavateli, pokud bude o tyto informace požádán, a to do sedmi dnů od doručení takové žádosti Odběratele. Jedná se především o rozvahu, výkaz zisků a ztrát, cash flow a zprávu auditora pokud je k dispozici. Tyto údaje mohou být Dodavatelem vyžádány za účelem posouzení schopnosti Odběratele dostát svým platebním závazkům. Dodavatel se v takovém případě zavazuje zacházet s těmito informacemi jako s Důvěrnými informacemi a neposkytovat tyto informace třetím osobám. Odběratel je rovněž povinen informovat bez zbytečného odkladu Dodavatele o jakékoliv skutečnosti, která by mohla ohrozit finanční stabilitu Odběratele a jeho schopnost plnit závazky plynoucí z uzavřených Smluv s Dodavatelem. K takovým skutečnostem patří především zahájení insolvenčního řízení, rozhodnutí o úpadku, zahájení jakéhokoliv soudního sporu, rozhodčího nebo správního řízení proti Odběrateli, které by mohlo mít za následek ohrožení platebních povinností Odběratele. V případě, že Odběratel tuto svou povinnost poskytnutí shora uvedených údajů nesplní, je Dodavatel oprávněn od této smlouvy odstoupit a odebrat si zpět veškeré dodané zboží. V takovém případě je povinností Odběratele na svoje náklady a na základě výzvy Dodavatele vydat Zboží bez odkladu Dodavateli, a to doručením přímo do skladu Dodavatele nebo odevzdáním přepravci nebo jiné osobě pověřené Dodavatelem k doručení Zboží do skladu Dodavatele, do sedmi dnů od doručení takové výzvy. V opačném případě je povinen uhradit Dodavateli smluvní pokutu ve výši 2 procenta z ceny nevráceného zboží denně (tím není dotčen nárok Dodavatele na náhradu vzniklé škody v plné výši), až do doby jeho převzetí Dodavatelem, minimálně však 50 000,- Kč a současně se má za to, že Odběratel dává svolení k tomu, aby Dodavatel sám předmětné Zboží na náklady Odběratele odebral z místa, kde Odběratel Zboží umístil.

 

6.        Zajišťovací směnka

6.1       Odběratel je na žádost Dodavatele povinen vystavit pro zajištění závazků Odběratele z této smlouvy zajišťovací blanko směnku vlastní, vystavenou na řad Dodavatele, bez protestu, s nevyplněným údajem o datu splatnosti a směnečné sumě, která zajišťuje závazky Odběratele uvedené v této smlouvě, a to do sedmi dnů od doručení výzvy Dodavatele. V případě nesplnění této povinnosti je Odběratel povinen uhradit Dodavateli smluvní pokutu ve výši 2 procenta z neuhrazené ceny zboží denně, minimálně však 50 000,- Kč (tím není dotčen nárok Dodavatele na náhradu vzniklé škody v plné výši) a současně se má za to, že Odběratel dává svolení k tomu, aby Dodavatel sám předmětné Zboží na náklady Odběratele odebral z místa, kde Odběratel Zboží umístil. Současně je Dodavatel v takovém případě oprávněn okamžitě od smlouvy odstoupit. Vystavení takové směnky nevylučuje právo Dodavatele současně požadovat vrácení dodaného zboží.

6.2       V případě, že Odběratel nesplní kterýkoliv ze závazků dle této smlouvy řádně a včas, je Dodavatel oprávněn na směnce vyplnit směnečnou částku, datum splatnosti a směnku uplatnit. Jako datum splatnosti je Dodavatel oprávněn vyplnit jakékoliv datum následující po dni, kterým se Odběratel dostal do prodlení se splnění kteréhokoliv ze svých závazků dle této smlouvy. Jako směnečnou částku je Dodavatel oprávněn vyplnit souhrnnou výši závazku, s jejichž splněním je Odběratel v prodlení nebo i částku nižší.

 

7.        Instalace, montáž, uvedení do provozu

7.1       Pokud je tak Smlouvou stanoveno, Dodavatel provede instalaci, montáž a uvedení Zboží do provozu. Odběratel je pak povinen včas zajistit stavební a technickou připravenost a součinnost pro dodání a zprovoznění zařízení včetně likvidace použitých obalů a odpadů vzniklých v rámci instalace. Tyto podmínky jsou detailněji definovány ve směrnici „Rámcové podmínky montáže firmy VALPLAST CZ, spol. s r.o.“, volně přístupné na webových stránkách Dodavatele (https://valplast.sk/cs/vseobecne-obchodni-podminky) případně k dispozici na vyžádání u servisního oddělení Dodavatele, nebo obdobným předpisem Výrobce.

7.2       Pokud dojde ke zpoždění instalace, montáže a uvedení do provozu v důsledku okolností Odběratele a které nemůže Dodavatel ovlivnit a za něž tudíž nenese Dodavatel zodpovědnost, nese Odběratel v odpovídajícím rozsahu náklady Dodavatele vzniklé v souvislosti s čekáním či potřebnými dodatečnými cestami Dodavatele nebo montážního personálu.

7.3       V případě provádění instalace, montáže a uvedení do provozu Dodavatelem příp. Výrobcem, není Odběratel oprávněn rozbalovat dodávku Zboží bez přítomnosti osoby oprávněné Dodavatelem příp. Výrobcem k provedení instalace, montáže a uvedení do provozu, pokud se Dodavatel a Odběratel nedohodli jinak. Pokud tak odběratel i přes to učiní, zcela ztrácí práva z odpovědnosti za vady Dodávky a práva ze smluvní záruky. Odběratel má právo zkontrolovat při dodání Zboží neporušenost obalů, na pozdější reklamace v takovém případě nebude brán zřetel. 

8.        práva z odpovědnosti za vady, záruka, reklamace

8.1       Na Zboží či Dílo je poskytována záruka v délce trvání uvedené ve Smlouvě. Pokud není ve smlouvě ujednáno jinak, platí, že smluvní záruka na dodané Zboží či Dílo poskytnuta Odběrateli není.

8.2       U Zboží prodávaného za nižší cenu než obvyklou nebo u NTP materiálů se případná smluvní záruka nevztahuje na vady, pro které byla nižší cena sjednána. Jde-li o věci použité, neodpovídá Dodavatel za vady odpovídající míře používání nebo opotřebení, které mělo Zboží při převzetí Odběratelem.

8.3       Pokud se smluvní strany v konkrétním případě výslovně písemně nedohodnou jinak, platí, že Dodavatel je povinen vadu odstranit do 180 dnů od jejího uplatnění.

8.4       Ze záruky jsou vyjmuty vady dodávek způsobené neodborným nebo neoprávněným zásahem Odběratele nebo třetích osob a vady, u kterých nebylo prokázáno, že vznikly použitím vadného materiálu, chybnou konstrukcí nebo neúplným zpracováním. Vyjmuty jsou rovněž vady součástí strojně-technologických zařízení, které podléhají přirozenému opotřebení, dále pak vady vzniklé přirozeným opotřebením, chybnou údržbou, nedodržením provozních předpisů, nadměrným namáháním, nesprávným skladováním, použitím nevhodných provozních prostředků a podmínek, chemickými a elektrolytickými vlivy, atmosférickými poruchami, stavebními a montážními pracemi jiných osob než osob Dodavatele příp. Výrobce nebo jimi pověřených osob a všemi dalšími příčinami nezaviněnými Dodavatelem příp. Výrobcem. Záruka se rovněž nevztahuje na žádné materiály dodané Odběratelem a na konstrukční řešení použitá Odběratelem a z toho titulu plynoucí bezpečnost a funkčnost dodávek. Za výrobky a Zboží třetích osob, dodané Dodavatelem odpovídá Dodavatel pouze v rozsahu záručních podmínek těchto třetích osob. Nárok na reklamaci nevzniká při nepodstatných odchylkách od sjednaných vlastností nebo standardů, či při zanedbatelném omezení upotřebitelnosti Zboží. U Zboží, vyžadující odbornou instalaci, se záruka vztahuje jen na Zboží, instalované Dodavatelem příp. Výrobcem, případně jimi pověřenými osobami.

8.5       Za vady se také nepovažují obvyklé vlastnosti použitých materiálů.

8.6       Reklamaci z důvodu neúplnosti dodávky Zboží je nutné uplatnit nejpozději do 3 pracovních dnů od doručení Zboží Odběrateli. Reklamaci z důvodu poškození Zboží při přepravě a manipulaci s ním je nutno uplatnit u přepravce ihned při převzetí Zboží, pořídit dostatečnou fotodokumentaci případu a sepsat s dopravcem reklamační protokol. Odběratel je o skutečnosti povinen informovat neprodleně Dodavatele. V opačném případě nelze takové reklamaci vyhovět.

8.7       Reklamaci z důvodu zjevných vad Zboží je Odběratel povinen oznámit Dodavateli při předání Zboží, u skrytých vad do 3 pracovních dnů od okamžiku, kdy Odběratel vady jako řádný hospodář zjistit měl a mohl. Na pozdější reklamace a uplatnění vad nebude brán zřetel.

8.8       Veškeré uplatňované reklamace musí mít písemný charakter (mail, nebo doporučený dopis) a reklamovaná vada musí být detailně popsána.

8.9       O způsobu vyřešení reklamace rozhoduje výhradně Dodavatel.

8.10    Odběratel musí v reklamaci uvést typ, výrobní číslo nebo šarži, množství a termín dodání Zboží. Rovněž musí být uvedeny kontaktní údaje na osobu oprávněnou za Odběratele řešit předmětnou reklamaci. Reklamace, která neobsahuje v předchozích větách tohoto článku uvedené údaje se nepovažuje za řádnou a Dodavatel na ni nemusí brát zřetel.

8.11    Dodavatel příp. Výrobce má právo provést na místě samém šetření, zda je reklamace oprávněná či nikoliv a Odběratel je povinen mu toto umožnit.

8.12    V případě oprávněné reklamace nemá Odběratel právo na náhradu jakýchkoliv svých nákladů spojených s reklamací. Bude-li reklamace shledána jako neoprávněná, je Odběratel povinen uhradit Dodavateli příp. Výrobci veškeré jejich náklady vzniklé v souvislosti s uplatněním reklamace, včetně nákladů cestovních.

8.13    Pokud se jedná o neoprávněnou reklamaci, Odběratel výslovně souhlasí s tím, aby byla oprava Zboží provedena Dodavatelem (pokud se tak Dodavatel rozhodne) na účet Odběratele dle ceníku Dodavatele.

8.14    Odběratel bere výslovně na vědomí, že Dodavatel vylučuje odpovědnost za jakoukoliv újmu (s výjimkou újmy způsobené člověku na jeho přirozených právech, anebo způsobené Dodavatelem úmyslně či z hrubé nedbalosti), ke které by mohlo u Odběratele dojít na základě uzavřené smlouvy s Dodavatelem.

 

9.        Doručování

9.1       Nebude-li dohodnuto jinak, veškerá korespondence související se Smlouvou musí být druhé smluvní straně doručena písemně; a to elektronickou poštou, osobně nebo doporučeně prostřednictvím provozovatele poštovních služeb (dle volby odesílatele).

9.2       Zpráva je doručena:

a)    v případě doručování elektronickou poštou okamžikem jejího přijetí, je-li toto přijetí potvrzeno elektronicky odesílateli adresátem nebo odpovědí na zaslaný email

b)    v případě doručování osobně či prostřednictvím provozovatele poštovních služeb platí, že zpráva je doručena nejpozději třetím pracovním dnem po odeslání, a to včetně odepření převzetí zásilky, odepře-li adresát (popřípadě osoba oprávněná za něj zásilku převzít) zásilku převzít.

c)     prostřednictvím sms, okamžikem dodání potvrzení o přijetí zprávy adresáta na telefon odesílatele

d)    prostřednictvím datové schránky

 

10.    Definice

10.1    Termíny s velkými písmeny na začátku, obsažené v těchto Všeobecných podmínkách, mají následující význam:

10.2    Odběratel: fyzická nebo právnická osoba, pořizující přímo nebo nepřímo Zboží Dodavatele příp. Výrobce, nebo se kterou Dodavatel vyjednal nebo uzavřel Smlouvu

Dodavatel: VALPLAST, spol. s r.o., IČ: 29315379
Výrobce: subdodavatel Dodavatele nebo nejčastěji zahraniční výrobce Zboží, jehož prodej příp. montáž, instalaci, uvedení do provozu, servis smluvně zajišťuje nebo zprostředkovává Dodavatel ve svém obchodním teritoriu.
Zboží: výrobky Výrobce nebo Dodavatele a jejich subdodavatelů, které jsou předmětem Smlouvy a veškeré služby, které Dodavatel případně Výrobce v tomto kontextu provádí.

Důvěrné informace: jde o jakékoliv informace, týkající se obchodních záležitostí Dodavatele případně Výrobce, případně Zboží, které nejsou volně dostupné. Povinnost zachovávat diskrétnost přetrvává i po vypršení této dohody.
Duševní vlastnictví: veškeré technologie, obchodní tajemství, know-how, informace, ceníky a jiná dokumentace Dodavatele případně Výrobce.

 

11.    ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

11.1    Pokud není v předchozích částech smlouvy uvedeno něco jiného, vztahují se na ně příslušné články těchto společných ustanovení.

11.2    Tyto VOP zcela nahrazují jakoukoliv předchozí verzi VOP Dodavatele.

11.3    Změny smlouvy jsou možné pouze písemnou formou s projevy vůle smluvních stran na téže listině. Veškeré dodatky musí být chronologicky číslovány.

11.4    Veškeré smluvní vztahy, které tyto VOP vysloveně neupravují, se řídí výhradně právem České republiky. K rozhodování veškerých sporů mezi Odběratelem a Dodavatelem plynoucí z konkrétního obchodního vztahu se strany dohodly, že využijí příslušný soud v Brně, tzn. Okresní nebo Krajský soud v Brně.

11.5    Smlouva nabývá platnosti a účinnosti okamžikem jejího podpisu smluvními stranami.

11.6    Smlouva se vyhotovuje ve dvou stejnopisech, z nichž jeden stejnopis obdrží každá smluvní strana.

11.7    Prominutí určitého neplnění druhé smluvní strany jednou smluvní stranou se nedotkne práva této strany ohledně jiného neplnění druhé strany. Nebude-li některá smluvní strana trvat na striktním plnění druhé smluvní strany, nezaloží to vzdání se práv této strany podle této smlouvy.

11.8    Ukáže-Ii se jedno nebo více ustanovení této smlouvy neplatným nebo nevykonatelným, zůstává smlouva jako celek v platnosti, přičemž za neplatnou nebo nevykonatelnou bude považována pouze ta její část, které se důvod neplatnosti nebo nevykonatelnosti přímo týká. Smluvní strany se zavazují toto/tato ustanovení nahradit či doplnit novou smluvní úpravou tak, aby smysl a účel této smlouvy při respektování vůle smluvních stran zůstal zachován. Pokud by se v důsledku vydání obecně závazného právního předpisu dostalo kterékoliv ustanovení této smlouvy do rozporu s právním řádem a tento rozpor by způsoboval neplatnost této smlouvy jako celku, bude tato smlouva posuzována jako by takovéto ustanovení nikdy neobsahovala a smluvní strany se budou v této věci řídit obecně závaznými právními předpisy.

11.9    Jakákoliv výhrada Odběratele k návrhu Dodavatele ve Smlouvě, případných dodatcích či k těmto VOP se výslovně považuje za protinávrh a musí být odsouhlasena Dodavatelem.

11.10  V případě, že na jedné nebo na druhé smluvní straně nastanou změny skutečností uvedených v této smlouvě (např. změna sídla, účtu, apod.), je povinna smluvní strana, u níž došlo k těmto změnám, uvedené změny druhé smluvní straně písemně oznámit. Pokud tak neučiní, odpovídá druhé smluvní straně za vzniklou škodu.

11.11  Smluvní strany prohlašují, že souhlasí s obsahem smlouvy a že smlouva byla sepsána na základě jejich pravé a svobodné vůle, nebyla ujednána v tísni ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek, je v souladu se zásadami poctivého obchodního styku a že odpovídá projevu jejich vůle, což stvrzují svým podpisem.

 

V Brně dne 10.5. 2022

 

VALPLAST CZ, spol. s r.o.