Domov -VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky pro dodání zboží a služeb společnosti Valplast SK, spol. s r.o.,
IČ: 47129778, se sídlem Hany Meličkovej 1 / g, 841 05 Bratislava, zapsané v obchodním registru Okresního soudu Bratislava I., oddíl: Sro, vložka č. 89108/B.

1. Účel

1.1.
Tyto Všeobecné obchodní podmínky (dále jen „VOP“) upravují ve smyslu zákona č. 513/1991 Zb. Obchodní zákoník ve znění pozdějších předpisů vzájemná práva a povinnosti mezi Dodavatelem a Odběratelem (Dodavatel a Odběratel dále společně také jako „Smluvní strany“ a zároveň každá samostatně jako „Smluvní strana“).

1.2.
VOP tvoří nedílnou součást smluvního vztahu s Odběratelem, a to především kupní smlouvy, smlouvy o dílo, nabídky, potvrzení objednávky, uzavírané mezi Dodavatelem a Odběratelem (dále jen „Smlouva“).

1.3.
Pokud Dodavatel není vlastníkem dodávaného Zboží a daný obchod pouze zprostředkovává, platí mezi smluvními stranami přiměřeně pouze ta ustanovení těchto VOP, které pro daný obchod přicházejí v úvahu.

1.4.
Uzavírání všech Smluv mezi Dodavatelem a Odběratelem se řídí výhradně těmito VOP, pokud není mezi stranami písemně dohodnuto jinak. Jiné obchodní podmínky Odběratele nejsou pro Dodavatele závazné ani v případě, že s nimi Dodavatel výslovně nevyjádřil svůj nesouhlas. Jakékoliv předchozí i budoucí telefonické nebo ústní sjednání a ujištění jsou závazné pouze po písemném potvrzení Dodavatele. Písemné potvrzení může mít formu listinnou i elektronickou.

1.5.
Obchodní podmínky Odběratele platí pouze tehdy, pokud s nimi Dodavatel vyjádřil při uzavření příslušné smlouvy svůj výslovný písemný souhlas. Při nesouladu VOP Dodavatele a obchodních podmínek Zákazníka platí, že Smlouva je přesto platně uzavřena, avšak pouze v rozsahu, v jakém si
obchodní podmínky neodporují. V případě, že některá ze smluvních stran vyloučí možnost uzavření takové smlouvy nejpozději bez zbytečného odkladu po výměně projevů vůle uzavřít smlouvu, Smlouva nebude uzavřena. V případě, že je Smlouva navzdory rozporu obchodních podmínek platně uzavřena, Strany se zavazují neprodleně upravit Smlouvu v rozsahu, ve kterém si obchodní podmínky odporují.

2. Ponuky

2.1.
Označení Zboží odpovídá obchodně-technické dokumentaci Dodavatele nebo Výrobce, hlavně Technickým listem. Nabídky nejsou závazné, pokud se jedná o vyobrazení a popis Zboží. Dodavatel nebo Výrobce si vyhrazuje právo na změny, vylepšení a úpravy Zboží.

2.2.
Každá informace, obsažená v nabídce Dodavatele nebo Výrobce zůstává Duševním vlastnictvím nebo obchodním tajemstvím Dodavatele nebo Výrobce a jsou předmětem ochrany ve smyslu platných právních předpisů. Jakékoliv postoupení těchto informací třetím osobám, bez předchozího výslovného a písemného souhlasu Dodavatele nebo Výrobce není dovoleno. Porušení tohoto ustanovení ze strany Odběratele je považováno za hrubé porušení smluvního vztahu mezi Dodavatelem a Odběratelem a Dodavatel má v takovém případě právo na odstoupení od smlouvy, přičemž může po Odběrateli požadovat smluvní pokutu až do výše 50% dané Kupní ceny či ceny díla za každé jednotlivé porušení svých práv; tímto však není dotčen nárok Dodavatele na náhradu vzniklé škody v plné výši, jakož i na právo na další zdržení se protiprávního jednání ze strany Odběratele. Toto ustanovení o důvěrnosti platí i v případě, že nedojde na základě nabídky Dodavatele k uzavření smluvního vztahu s Odběratelem. Případný prospěch Odběratele, který vznikl z neoprávněného použití těchto Důvěrných informací, náleží v takovém případě v plném rozsahu Dodavateli. Výše uvedené smluvní pokuty tímto není nijak dotčena.

2.3.
Všechny objednávky a jejich případné změny jsou závazné až v okamžiku, kdy jsou takto písemně potvrzeny oprávněnou osobou Dodavatele, případně Výrobce. Tyto VOP jsou vždy součástí potvrzení objednávky a Odběratel s nimi projevuje svůj bezpodmínečný souhlas, pokud nedojde Dodavateli do 3 pracovních dnů projev vůle o jejich odmítnutí. Souhlas s těmito VOP projevuje Odběratel mimo jiné i převzetím Zboží od Dodavatele, případně Výrobce.

3. Kupní cena, platební a dodací podmínky

3.1.
Kupní cena vychází z doporučených cen Výrobce Zboží. Kupní cena je cena nabízená Dodavatelem a akceptovaná Odběratelem (dále jen jako „Kupní cena“).

3.2.
Měna je v souladu s příslušnou nabídkou, potvrzenou objednávkou a fakturou. Pokud není písemně dohodnuto jinak. Kupní cena nezahrnuje poplatky, aktuální sazbu DPH, spotřební daně, případně clo podle platných daňových, celních a právních předpisů.

3.3.
Dodací podmínky se řídí dle podmínek INCOTERMS 2010. Pokud není písemně dohodnuto jinak, Kupní cena je kalkulována na paritě FCA, tzn. v skladových prostorách Dodavatele, určených v Potvrzení objednávky a nezahrnuje náklady spojené s přepravou, balením a pojištěním.

3.4.
Platební podmínky jsou v souladu s příslušnou nabídkou, potvrzenou objednávkou a fakturou. Pokud nejsou jinak písemně zakotveny ve smluvním vztahu mezi Dodavatelem a Odběratelem, Kupní cena v plné fakturované výši se zaplatí před dodáním Zboží. Zaplacením se rozumí připsání platby na účet Dodavatele. Případné poplatky spojené s převodem částky jdou na vrub Odběratele. V případě, že byla sjednána platební podmínka se splatností a pokud Odběratel odmítne převzít Zboží, nebo neposkytne součinnost k dodání nebo si Zboží nevyzvedne, přesto, že mu to Dodavatel umožnil, má se za to, že Zboží bylo dodáno a Dodavatel je oprávněn vyúčtovat kupní cenu. Pokud Odběratel nepřevezme Zboží ani 30 dní od okamžiku, kdy měl Zboží převzít, je Odběratel povinen uhradit Dodavateli smluvní pokutu ve výši 30% Kupní ceny Zboží a Dodavatel je současně oprávněn od Smlouvy odstoupit.

3.5.
V případě prodlení Odběratele s úhradou Kupní ceny za plnění dle uzavřené Smlouvy s Dodavatelem je Odběratel povinen uhradit Dodavateli smluvní pokutu ve výši 0,05% z dlužné částky, a to za každý započatý den prodlení. Touto smluvní pokutou není nijak dotčen nárok Dodavatele na
náhradu škody v plné výši nebo úroků z prodlení.

3.6.
V případě objednání a neodebrané Zboží ze strany Odběratele, budou Zákazníkovi účtovány veškeré náklady s tímto spojené, jako je např. marný výjezd dopravce Dodavatele, uskladnění Zboží do doby zmeškaného odebrání Zboží, resp. do vyrovnání závazků se strany Odběratele v případě neodebrání Zboží vůbec. Uskladnění Zboží bude účtováno ve výši 0,3% z Kupní ceny Zboží za každý i započatý den prodlení. Takto uskladněný Zboží bude vydán Odběrateli až po úplném uhrazení plné ceny Zboží včetně skladného a nákladů s tímto spojených. Dodavatel zašle Odběrateli výzvu k úhradě dlužné částky. Daňový doklad bude vystaven po úplném uhrazení plné ceny Zboží včetně nákladů uvedených v tomto článku 3.6. V případě prodlení s úhradou na základě zaslané výzvy k úhradě Odběrateli je Dodavatel oprávněn prodat Zboží jinému zájemci. Zboží bude znovu objednané a dodané původnímu Odběrateli nejdříve po uhrazení zálohové faktury. Pro takový případ se nejedná o zpoždění dodávky ze strany Dodavatele.

3.7.
Dodavatel a Odběratel se dohodli, že v rámci jejich Smluvních vztahů jsou vůči Dodavateli započitatelné pouze nesporné pohledávky nebo pohledávky, které byly přiznány Odběrateli pravomocným a vykonatelným soudním rozhodnutím. Odběratel a Dodavatel se dále dohodly, že v rámci jejich smluvních
vztahů jsou vůči Odběrateli započitatelné všechny splatné i nesplatné pohledávky, a to i bez ohledu na jejich případné promlčení.

3.8
V případě prodlení Odběratele s úhradou Kupní ceny za plnění dle uzavřené Smlouvy s Dodavatelem může Dodavatel pozastavit nebo zrušit další dodávky Zboží a odstoupit od Smlouvy. Takové pozastavení a zrušení dodávek Zboží se nepovažuje za porušení Smlouvy a Dodavatel není odpovědný za případné vzniklé škody.

4. Dodací lhůta a způsob plnění dodávky

4.1.
Pro dodržení dodací lhůty je předpokladem včasné přijetí objednávky, smlouvy, případně dalších potřebných dokladů ze strany Odběratele, stejně jako i dodržení dohodnutých platebních podmínek, případně jiných závazků. Pokud nejsou tyto předpoklady včas a řádně plněné, prodlouží se tomu úměrně i dodací lhůty a Dodavatel nemůže být do uplynutí prodloužené lhůty v prodlení s dodáním Zboží.

4.2.
Závazné potvrzení termínu dodávky Zboží Dodavatelem je možné až po závazném potvrzení termínu dodání Zboží, nejčastěji zahraničním Výrobcem / Dodavatelem Zboží. Pokud není písemně dohodnuto jinak, rozumí se dodací lhůtou disponibilita Zboží skladem Výrobce / Dodavatele.

4.3.
Pokud se dostane Dodavatel do prodlení s dodávkou Zboží, může Odběratele informovat o přiměřené dodatečné lhůtě pro dodání Zboží. Změnou dodací lhůty nevzniká Zákazníkovi nárok na náhradu škody ani na smluvní pokutu (s výjimkou uvedenou v čl. 4.5. VOP). Pokud překročí dodatečná lhůta pro dodání Zboží délku 60 dní, má Odběratel právo od Smlouvy odstoupit. Toto neplatí v případech způsobených vyšší mocí, které i kdyby Dodavatel chtěl, není schopen jejich ovlivnit. Pro případ zásahu vyšší mocí není Odběratel oprávněn se domáhat náhrady vzniklé škody ani jiné újmy tímto způsobené a stejně tak nevzniká Zákazníkovi nárok na smluvní pokutu za prodloužení s dodáním Zboží. Přitom není rozhodující, zda v době uzavření Smlouvy taková příčina už existovala, mohla existovat nebo nastala později a zda mohla být některou ze smluvních stran při podpisu Smlouvy
předvídatelná.

4.4.
Pro případ neuskutečnění dodávky Zboží Dodavateli ze strany Výrobce nebo subdodavatele si Dodavatel vyhrazuje právo na přiměřené prodloužení dodací lhůty nebo na jednostranné odstoupení od Smlouvy. Tím nevznikají Odběrateli vůči Dodavateli jakékoliv nároky, kromě vrácení již poskytnutého plnění. O takovém stavu bude Odběratel Dodavatelem okamžitě informován.

4.5.
Pokud dojde k prodloužení dodací lhůty vinou Dodavatele, má Odběratel právo žádat po Dodavateli smluvní pokutu ve výši 0,05% za každý i započatý den prodlení, maximálně však celkem 5% z Kupní ceny dodávaného Zboží.

4.6.
Pokud není ve Smlouvě uvedeno jinak, je Zboží ze strany Dodavatele dodán jeho dodáním prvnímu přepravci za účelem jeho přepravy pro Odběratele.

4.7.
Pokud odmítne Odběratel převzít Zboží, i když Dodavatel splnil své povinnosti podle Smlouvy, zda byl připraven je splnit, má se za to, že k převzetí došlo dnem odmítnutí převzetí Zboží. Dodávka zboží se považuje také za protokolárně a bez vad prodanou, pokud předmět dodávky začal být Odběratelem užíván.

5. Přechod vlastnických práv

5.1.
Zboží zůstává i po nabytí platnosti a účinnosti Smlouvy i po předání Zboží Odběrateli nadále vlastnictvím Dodavatele. Vlastnické právo ke Zboží přechází na Odběratele nejdříve okamžikem uhrazení jeho plné Kupní ceny a splněním všech nároků, které Dodavatel uplatňuje vůči Odběrateli na základě vzájemných smluvních vztahů (dále jen jako „Výhrada vlastnictví“)

5.2.
Odběratel není oprávněn po dobu Výhrady vlastnictví dát takový Zboží do jistoty třetí osobě a jakkoli s ním v tomto směru manipulovat. Odběratel je povinen při zadržení takového Zboží, při jeho zabavení nebo jiném disponování třetí osobou na tento stav, tj Výhradu vlastnictví, třetí osobu upozornit a rovněž neprodleně informovat o těchto skutečnostech Dodavatele.

5.3.
Pokud dojde k porušení povinností podle smluvního vztahu mezi Dodavatelem a Odběratelem ze strany Odběratele, zejména pokud je Odběratel v prodlení s úhradou jeho peněžních závazků, je Dodavatel oprávněn požadovat vrácení takového zboží s výhradou vlastnictví zpět Dodavateli a to i bez nutnosti odstoupení od Smlouvy. V takovém případě je povinností Odběratele na své náklady a na základě výzvy Dodavatele vydat Zboží bez odkladu Dodavateli a to doručením přímo do skladu Dodavatele nebo předáním přepravci nebo jiné osobě pověřené Dodavatelem k doručení Zboží do skladu Dodavatele. V opačném případě se má za to, že Odběratel souhlasí, aby Dodavatel sám předmětný Zboží na náklady Odběratele odebral z místa, kde Odběratel Zboží umístil.

5.4.
Odpovědnost za škody na Zboží přechází na Odběratele předáním Zboží prvnímu dopravci v místě skladu Dodavatele, případně Výrobce, pokud není výslovně dohodnuto a Dodavatelem potvrzeno jinak (dle sjednané dodací podmínky v souladu s INCOTERMS 2010).

5.5.
Dodavatel si vyhrazuje právo realizovat částečné dodávky v rámci celkové objednávky a náklady spojené s jejich přepravou a balením účtovat zvlášť.

5.6.
Odběratel se zavazuje poskytovat své ekonomické údaje Dodavateli, pokud bude o tyto informace požádán. Jedná se především o rozvahu, výkaz zisků a ztrát, cash-flow a správu auditora pokud je k dispozici. Tyto údaje mohou být Dodavatelem vyžádané za účelem posouzení schopnosti Odběratele splnit své platební závazky. Dodavatel se v takovém případě zavazuje zacházet s těmito informacemi jako s Důvěrnými informacemi a neposkytovat tyto informace třetím osobám.

5.7.
Odběratel je povinen informovat bez zbytečného odkladu Dodavatele o jakékoliv skutečnosti, která by mohla ohrozit finanční stabilitu Odběratele a jeho schopnost plnit závazky plynoucí z uzavřených Smluv s Dodavatelem. K takovým skutečnostem patří především zahájení konkurzního řízení nebo
zahájení jakéhokoliv soudního sporu, rozhodčího nebo správního řízení proti Odběrateli, které by mohlo mít za následek ohrožení platebních povinností Odběratele. Pokud Odběratel Dodavatele o takové skutečnosti neinformuje nebo informuje nepravdivě nebo informuje nepřesně, tak je Dodavatel oprávněn odstoupit od smluvních vztahů s Odběratelem.

5.8
Odběratel může používat ochranné známky poskytnuté Dodavatelem jen po písemném souhlasu Dodavatele.

6. Záruky, reklamace

6.1.
Na Zboží je poskytována záruka podle záručních podmínek Výrobce Zboží.

6.2.
Zboží má vady, pokud neodpovídá co do množství, kvality nebo balení podmínkám stanoveným v Kupní smlouvě.

6.3.
Po dodání do místa určení je Odběratel povinen bez zbytečného odkladu zkontrolovat Zboží. V případě zjištění vady při prohlídce po dodání Zboží, je Odběratel povinen oznámit reklamaci Dodavateli do 3 dnů od prohlídky. V případě vady zjištěné laboratorním rozborem je Odběratel povinen oznámit reklamaci do 14 dní od prohlídky. Pozdější reklamace nebude brát v úvahu a nebude uznána. Zpracováním Zboží Odběratel potvrzuje, že Zboží je bez vad.

6.4.
Reklamaci z důvodu poškození Zboží při přepravě a manipulaci s ním je nutné uplatnit u přepravce ihned při převzetí Zboží, je nutné pořídit si dostatečnou fotodokumentaci případu a sepsat s dopravcem reklamační protokol. Odběratel je povinen o této skutečnosti informovat neprodleně Dodavatele.

6.5.
Zo záruky sú vyňaté vady dodávok spôsobené neodborným alebo neoprávneným zásahom Odberateľa alebo tretích osôb a vady, u ktorých bolo preukázané, že vznikli použitím poškodeného zariadenia alebo neštandardného režimu spracovania Tovaru. Vyňaty jsou také vady vzniklé nedodržením provozních předpisů, nadměrným namáháním, nesprávným skladováním, chemickými a elektrolytickými vlivy, atmosférickými poruchami a všemi dalšími příčinami nezaviněnými Dodavatelem, případně Výrobcem. Za Zboží třetích osob, dodaného Dodavatelem odpovídá Dodavatel pouze v rozsahu záručních podmínek těchto třetích osob. Nárok na reklamaci nevzniká při nevýznamných odchylkách od sjednaných vlastností nebo standardů, či při zanedbatelném omezení upotřebitelnosti Zboží.

6.6.
Každá uplatňována reklamace musí mít písemný charakter (mail, fax, list) a reklamovaná vada musí být detailně popsána. Především musí být uveden obchodní název, číslo šarže, termín dodání Zboží a doložena faktura za Zboží. Rovněž musí být uvedeny kontaktní údaje na osobu oprávněnou za Odběratele řešit předmětnou reklamaci. Reklamace, která neobsahuje v předchozích větách tohoto článku uvedené údaje, se nepovažuje za řádnou a Dodavatel na ni nemusí brát ohled. Odběratel poskytne Dodavateli přiměřenou lhůtu k odstranění vady, případně zajistí dodatečné plnění.

6.7.
Dodavatel, případně Výrobce, má právo prostřednictvím svých zástupců a pověřených osob uskutečnit na místě samotném šetření, zda je reklamace oprávněná nebo ne. Odběratel je povinen mu toto umožnit. Pokud bude reklamace uznána jako neoprávněná, je Odběratel povinen uhradit Dodavateli příp. Výrobci veškeré náklady vzniklé v souvislosti s uplatněním reklamace, včetně cestovních nákladů.

6.8.
V případě oprávněné reklamace může Odběratel požadovat slevu z Kupní ceny Zboží nebo dodání náhradního Zboží. V případě dodání náhradního Zboží je Odběratel povinen vrátit Dodavateli reklamované Zboží ve stavu, v jakém ho přijal. Případné dodání náhradního Zboží bude v množství, které odpovídá množství vráceného Zboží ve stavu, v jakém ho Odběratel od Dodavatele přijal.

6.9.
U Zboží prodávaného za nižší cenu než je obvyklá se záruka nevztahuje na vady, pro které byla nižší cena sjednána.

7. Definice

7.1.
Termíny s velkými písmeny na začátku, obsažené v těchto Všeobecných podmínkách, mají následující význam:

Odběratel: fyzická nebo právnická osoba, obstarávající přímo či nepřímo Zboží Dodavatele, případně Výrobce nebo se kterou Dodavatel vyjednal nebo uzavřel smlouvu.

Dodavatel: Valplast SK, spol. s r.o., IČ: 47129778, se sídlem Hany Meličkovej 1 / g, 841 05 Bratislava, zapsané v obchodním registru Okresního soudu Bratislava I., oddíl: Sro, vložka č. 89108/B.

Výrobce: subdodavatel Dodavatele nebo, nejčastěji zahraniční, výrobce Zboží, jehož prodej smluvně zajišťuje nebo zprostředkovává Dodavatel.

Zboží: výrobky Výrobce nebo Dodavatele a jejich subdodavatelů, které jsou předmětem Smlouvy a všechny služby, které Dodavatel případně Výrobce v tomto kontextu vykonává.

Důvěrné informace: jde o jakékoliv informace týkající se obchodních záležitostí Dodavatele, Výrobce nebo Zboží, které nejsou volně dostupné. Povinnost zachovávat mlčenlivost přetrvává i po vypršení tejtocdohody.

Duševní vlastnictví: všechny technologie, obchodní tajemství, know-how, informace, ceníky a jiná dokumentace Dodavatele, případně Výrobce.

Technický list: dokument, který obsahuje popis Zboží, doporučené použití a informace o předpokládaných vlastnostech, které charakterizují daný Zboží.

8. Řešení sporů a rozhodné právo

8.1.
V případě vzniku jakéhokoli sporu mezi smluvními stranami ve vztahu ke Kupní smlouvě, její výkladu nebo aplikaci, vyvinou Strany maximální úsilí vyřešit takový spor smírně. V případě, že Strany nevyřeší spor zmlierivou cestou, všechny spory, které vzniknou ze Smlouvy, jakož i těchto VOP, včetně sporů o jejich platnost, výklad nebo zrušení, budou řešeny před Rozhodčím soudem České obchodní a průmyslové komory v Bratislavě podle jeho základních vnitřních právních předpisů. Strany se podrobí rozhodnutí tohoto soudu. Jeho rozhodnutí bude pro Smluvní strany závazné.

8.2.
Právní vztahy mezi Dodavatelem a Odběratelem se řídí právem České republiky.

9. Ostatní ustanovení

9.1.
Smlouva se může měnit pouze číslovanými písemnými dodatky podepsanými všemi smluvními stranami.

9.2.
Nevynutitelnost, neplatnost nebo neúčinnost jakéhokoli ustanovení Smlouvy nebo těchto VOP nemá vliv na vymahatelnost, platnost a účinnost ostatních ustanovení.

9.3.
Tyto VOP od doby své platnosti nahrazují všechny předchozí verze VOP Dodavatele. Platnost těchto VOP: od 1. 2. 2015.