Search
Close this search box.
Search
Close this search box.
Domov -OCHRANA OSOBNÍCH DAT

Ochrana osobních údajů

Ochrana osobných údajov: informácie pro zákazníkov – fyzické osoby

Osobní údaje spracovávame v súlade s obecne záväznými právnymi predpismi, najmä v súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EU) 2016/679, zo dňa 27.4.2016, obecným nariadením o ochrane osobných údajov (ďalej jen Nariadenie).

Ak ste našim zákazníkom, prípadne s Vami rokujeme o uzavretí zmluvy, vaše osobné údaje sme oprávnení spracovávať, a to najmä za účelom vybavenie vašej objednávky, výkonu práv a povinností plynúcich zo zmluvy, ktorú s Vami uzavrieme, alebo sme už uzavreli, plnenie zákonných povinností spojených s vedením účtovníctva, a to v nasledujúcom rozsahu: meno a priezvisko, adresa bydliska, identifikačné číslo, daňové identifikačné číslo, adresa elektronickej pošty, telefónne číslo (ďalej spoločne všetko len ako “osobné údaje”). Podmienka zákonnosti v zmysle ust. článku 6 Nariadenie je v prípade uvedeného spracovania splnená a netreba vyslovenie zvláštneho súhlasu so spracovaním.

Berte prosím na vedomie, že svoje osobné údaje musíte uviesť správne a pravdivo a že máte povinnosť nás bez zbytočného odkladu informovať o ich zmene.

Všetky osobné údaje, ktoré ste nám oznámili, sú používané výhradne pre našu vnútornú potrebu a nebudú bez vášho súhlasu poskytované tretím osobám. Výnimku predstavujú hlavne externí dopravcovia, ktorým sú osobné údaje odovzdávané v minimálnom rozsahu, ktoré sú nutné pre bezproblémové doručenie tovaru. Spracovaním osobných údajov môžeme poveriť tretiu osobu, ako spracovateľa. Faktúry a ďalšie účtovné doklady môžu byť odovzdané subjektom, ktoré sú oprávnené tieto doklady kontrolovať (správcu dane a pod.).

V súlade s Článkom 12 a nasl. Nariadenie Vám poskytujeme nasledujúce informácie:

 • Správcom osobných údajov je VALPLAST CZ, spol s.r.o., so sídlom Bohunická 728 / 24a, 619 00 Brno, IČO 29315379, email: valplast@valplast.cz.
 • Účely spracovanie osobných údajov sú plnenia zmluvy / rokovania o jej uzavretí a plnenie zákonných povinností správcu v súvislosti s vedením účtovníctva.
 • Prípadné príjemcovia osobných údajov okrem už vyššie uvedených subjektov sú iba orgány, voči ktorým plníme svoje zákonné povinnosti.
 • Nemáme v úmysle odovzdať osobné údaje do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácii.
 • Osobné údaje budú uložené po dobu, ktorá vyplýva zo všeobecne záväzných právnych predpisov pre archiváciu účtovných podkladov a daňových dokladov, tj. 10 rokov od konca zdaňovacieho obdobia, v ktorom sa uskutočnilo zdaniteľné plnenie.
 • Máte právo požadovať od nás prístup k osobným údajom, ich opravu, vymazanie, obmedzenia spracovania, vzniesť námietku proti spracovaniu, uplatniť právo na prenosnosť údajov, to všetko za predpokladu, že to nie je v rozpore s našimi zákonnými povinnosťami. Máte tiež právo podať sťažnosť na Úrade pre ochranu osobných údajov.
 • Poskytnutie osobných údajov je zákonným požiadavkou a ich neposkytnutie by malo za následok nemožnosť plniť povinnosti vyplývajúce z uzavretia zmluvy, ako aj našim ďalším zákonným povinnostiam.
 • Pri spracovaní osobných údajov nedochádza k automatizovanému rozhodovanie.
 • Osobné údaje nebudeme spracovávať za iným ako uvedeným účelom.
 • Máte právo žiadať nás o potvrdenie, či osobné údaje sú spracovávané, a ak tomu tak je, máte právo na prístup k týmto osobným údajom a vyššie uvedeným informáciám.
 • Opakované kópie spracúvaných osobných údajov môžu byť spoplatnené.

Osobné údaje spracovávame v elektronickej podobe automatizovaným spôsobom alebo v tlačenej podobe neautomatizovaným spôsobom.

Listiny s osobnými údajmi sú uložené v uzamykateľnej skrini v uzamykateľných priestoroch, počítače sú vybavené bezpečnostnými heslami a antivírusovým systémom. Prijali sme tiež interný smernicu, ktorú sme stanovili záväzné pravidlá pre zamestnancov strán nakladanie s osobnými údajmi.