Domov -Slovník

Slovník

AnglickyČeskySlovenskyMaďarsky
A   
abrasion resistance odolnost proti opotřebení oděrem kopásállóság
accelerator urychlovač  gyorsító, akcelerátor
additive přísada  adalékanyag
adhesion adheze  tapadás
adhesion promoter činidlo pro zvýšení adheze  tapadás elősegítő szer
ageing stárnutí  öregedés
agent prostředek, činidlo  hatóanyag, szer
agglomerate shluk, aglomerát  agglomerátum, összetapadt anyag
aggregate agregát, shluk  aggregátum, összeállt anyag
alloy slitina  ötvözet
ambient temperature okolní teplota  körülvevő hőmérséklet
amorphous amorfní, beztvarý  amorf, alaktalan
anisotropic anizotropní  anizotróp, anizotropikus
anisotropy anizotropie  anizotrópia
annealing temperování, temperace  hőkezelés, temperálás
antidegradant stabilizátor, prostředek proti stárnutí  bomlásgátló, stabilizátor
antioxydant antioxidant, prostředek proti oxidaci  antioxidáns
antistatic agent přísada proti statickému náboji, antistatická přísada  antisztatikus szer
apparent powder density měrná sypná hmotnost  látszólagos (por) sűrűség
area plocha  terület
ash content obsah popela  hamutartalom
atomic weight atomová hmotnost  atomtömeg
average molecular weight průměrná molární hmotnost  átlagos molekulatömeg
B   
backbone hlavní řetězec makromolekuly, páteř  (makromolekula) gerinc
band heater topný pás  fűtőszalag
bar trámeček (zkušební)  rúd
barrel plášť, válec (extruderu)  hordó, csigaház, fröccshenger
bin zásobník, silo  tartály, tároló, kuka
binding agent pojivo  kötőanyag
blend směs  keverék
block blok  blokk, tömb
block copolymer blokový (sledový) kopolymer  blokk-kopolimer
block length délka bloku  blokkhossz, tömb hossza
block molding machineblokovka tömbösítő gép
blowing vyfukování  fúvás, fújás
blowing agent nadouvadlo  habosító szer
blowing machine vyfukovací stroj  fúvógép
bonding agent vazebný (spojovací) prostředek  kötőanyag
bottle cap uzávěr na lahev  palackkupak
brittle křehký  törékeny
brittle fracture křehký lom  rideg törés
brittleness křehkost  merevség, ridegség
brittle temperature teplota křehnutí  törés hömérséklet
bubble bublina  buborék
burning temperature teplota hoření  égési hőmérséklet
C   
calander kalandr, válcovací stroj  kalander, simítómű
calendering válcování, kalandrování  kalanderezés, hengerelés
calibration kalibrace, úprava vytlačovaného profilu  kalibrálás
cap uzávěr, čepička, záslepka, víčko, klobouček  sapka, kupak, fedél
carbon black saze (plnivo)  ipari korom, szénfekete
carbon fibre uhlíkové vlákno  szénszál
cast film litá fólie, vytlačovaná plochá fólie  öntött fólia, síkfólia
cast film extrusion vytlačování ploché fólie  öntött fólia, síkfólia extrudálás
cavitation kavitace, tvorba dutinek  kavitáció
cavity dutina  üreg, szerszámfészek
cell dutinka, buňka  elem, sejt, cella
cement lepidlo, cement  ragasztó, cement
cementing lepení  ragasztás
cleavage štípání, štěpení  hasadás
close packed structure těsně uspořádaná struktura  römöttrácsú szerkezet
closing time uzavírací doba  szerszámzárási idő
coating povlak, povlakování, nanášení  bevonat
co-extrusion koextruze  koextrudálás
compatibility snášenlivost, kompatibilita  kompatibilitás, összeférhetőség
component složka  komponens, alkotó rész, alkaltrész
composite kompozit  kompozit, vegyes
composite structure kompozitní struktura  kompozit szerkezet
composition složení  összetétel, összeállítás
compound sloučenina, směs, slitina, kompaundovat, míchat, směšovat  kompaund, keverék, vegyület
compression moulding lisování  sajtolás
compressive strength pevnost v tlaku, mez pevnosti v tlaku  nyomószilárdság
compressive stress napětí v tlaku  nyomófeszültség
concentration koncentrace  koncentráció
constituent složka  alkotórész
cooling ochlazování  hűtés
copolymer kopolymer  kopolimer
copolymer, block kopolymer, sledový (blokový)  blokk kopolimer
copolymer, grafted kopolymer roubovaný  ojtott kopolimer
copolymerisation kopolymerace  kopolimerizáció
copolymer, random kopolymer, statistický  random kopolimer (véletlenszerűen rendezett)
corrosion koroze  korrózió
corrosion resistance odolnost proti korozi  korrózióállóság
coupling agent vazebný, spojovací prostředek  felület kezelő, kapcsoló szer
crate přepravka  rekesz, láda
creep tečení, kríp  kúszás csúszás, tartós folyás
creep rate rychlost tečení  tartósfolyás sebessége, kúszási sebesség
creep rupture strength mez pevnosti při tečení  tartósfolyási szilárdság
crossed polaroids zkřížené polaroidy  keresztezett polaroidok
cross linked polymer zesíťovaný polymer  térhálós polimer
crosslinking síťování  térhálósítás
cup kelímek, šálek, pohárek, kalíšek  csésze, kupak
cycle time doba cyklu (např. při vstřikování)  ciklusidő
cylinder válec, komora  henger
D   
damage poškození  kár, sérülés
dart impact test zkouška na padostroji  dart ütésvizsgálat
data sheet materiálový list  adatlap
defect vada  hiba, hiányosság
deflashing odstraňování přetoků  sorjátlanítás
deformation deformace (celková)  deformáció, torzulás
degassing odplynění  gáztalanítás, gázeltávolítás
degradation degradace, odbourávání  degradáció, lebomlás
degree of crystallinity stupeň krystalinity  kristályossági fok
dehumidification vysoušení  párátlanítás, szárítás
density hustota  sűrűség
depolymerization depolymerace  depolimerizáció
device zařízení, přístroj  eszköz, berendezés
die tryska, ústí vtoku  présszerszám, szerszám
dielectric strength elektrická pevnost  dielektromos (átütő) szilárdság
die swell narůstání profilu za hubicí  (szerszám utáni) duzzadás extrudálásnál
dimensional stability rozměrová stálost  méretállóság
dispersed phase dispergovaná, rozptýlená fáze  diszpergált fázis
distortion temperature tvarová stálost za tepla  hődeformációs hőmérséklet
double-screw extruder dvoušnekový vytlačovací stroj  kétcsigás extruder
drawing dloužení, tažení, orientace  húzás
drawing ratio dloužicí poměr  húzási arány
drier sušárna, sušička, sušidlo, sikativ  szárítóberendezés
dry-blend suchá směs, prášková směs, aglomerát  szárazkeverék
drying sušení  szárítás
ductile tažný, tvárný  képlékeny
ductile fracture tvárný lom, tažný lom  szívós törés
ductility tažnost, schopnost deformovat se  húzhatóság, képlékenység
dynamic modulus of elasticity dynamický modul pružnosti  dinamikus rugalmassági modulus
E   
ejection vyhazování (výstřiku)  kidobás, kilökés
ejector vyhazovací zařízení, ejektor  kidobó szerkezet
elasticity elasticita  rugalmasság
elastomer elastomer  elasztomer
elongation protažení  nyúlás
elongation at break tažnost, protažení při přetržení  szakadási nyúlás
elongation at yield protažení na mezi kluzu  nyúlás folyási határon
embrittlement křehnutí, zkřehnutí  ridegség, törékenység
environmental stress cracking resistance (ESCR) odolnost proti korozi za napětí  környezeti feszültségkorróziós repedés elleni ellenállás (ESCR)
expandable polystyrene zpěňovatelný polystyren, pěnový polystyren  habosítható polisztirol
expanding lehčení  habosítás
extender nastavovadlo, nastavovací přísada  extender, kitöltő anyag
extrudate vytlačený (extrudovaný) profil  extrudált anyag
extruder vytlačovací stroj, extrudér  extruder
extrusion vytlačování, extruze  extrudálás
extrusion coating nanášení vytlačováním, vytlačovací nanášení  extruderes bevonás
extrusion die vytlačovací hubice  extruderszerszám
extrusion head vytlačovací hlava  extrúziós fej
F   
failure selhání, lom  meghibásodás, üzemzavar
falling weight padající závaží  ejtősúly
fatigue of material únava materiálu  anyagfáradás
feedback zpětná vazba  visszacsatolás
fibre vlákno (žhavicí, emisní)  szál, rost
fibre-filled material materiál s vláknitým plnivem  elemi szállal töltött anyag
fibre, glass vlákno, skleněné  üvegszál, gyapot
fibre reinforced vyztužený vlákny  (üveg) szál erősítésű
filled polymer plněný polymer  töltött polimer
filler plnivo  töltőanyag
film fólie (z plastu či na povrchu), film  fólia
fitting tvarovka, fitink (spojka potrubí)  szerelvény
flake vločka  pehely, pikkely
flammability hořlavost  gyúlékonyság
flash přetok (výlisku)  sorja
flaw strukturní vada  gyártási-, alaki-, szerkezeti hiba
flexural modulus modul v ohybu, ohybový modul  rugalmassági modulus
flexural strength mez pevnosti v ohybu  hajlító szilárdság
flow tok  ömlés, folyás
flow line, mark stopa po toku  folyási nyom
foam pěna  hab
foamed material pěnová hmota, pěnový materiál  habosított anyag
foamed rubber pěnová pryž  habgumi
foaming lehčení, nadouvání, vypěňování  habosítás
food contact styk s potravinami  élelmiszerrel érintkező
force síla  erő
fracture lom  törés
fracture energy lomová energie  törési energia
fracture surface lomová plocha  törésfelület
fracture toughness lomová houževnatost  törési, kontrakciós szilárdság
freezer film fólie pro zamražování, do mrazniček  mélyhűtő fólia
friction welding svařování třením  dörzshegesztés
fringed micella zřasená micela, roztřepená micela  súrlódásos hegesztés
G   
gas permeability prodyšnost, propustnost pro plyny  gázáteresztő képesség
gate ústí vtoku, branka  gát, kapu
general purpose pro všeobecné použití  általános rendeltetésű
glass transition temperature teplota skelného přechodu  üvegesedési hőmérséklet
glassy polymer polymer ve sklovitém stavu, sklovitý polymer  üveges polimer
gloss lesk  fény
glueing lepení  ragasztás
grade typ (materiálu), třída jakosti, stupeň kvality  (anyag) típus, (minőségi) fok, osztály
graft copolymer roubovaný kopolymer  oltott kopolimer
granulation granulování, mletí granulálás, darálás
granulator granulátor, mlýn  granulátor, daráló
grinding mletí, broušení  őrlés, csiszolás, porrá zúzás
grinding mill, grinder mlýn, drtič  őrlőgép
H   
hand press ruční lis  kézi prés
hardness tvrdost  keménység
hazards rizika  veszély
haze zákal  homályosság
heat distortion resistance tvarová stálost za tepla  hőalaktartósság
heat element topné těleso  fűtőelem
heat resistance odolnost proti teplu, zvýšené teplotě  hőállóság
heavy duty film fólie pro vyšší zatížení  nagy teherbírású fólia
high-frequency heating vysokofrekvenční ohřev  nagyfrekvenciás fűtés
high-frequency welding svařování vysokofrekvenční  nagyfrekvenciás hegesztés
hole díra, otvor  lyuk, furat
hollow dutina, prohlubeň, kotlina  horpadás, üreg
hollow article, vessel dutý výrobek, dutá nádoba  üreges test, edény
homopolymer homopolymer  homopolimer
hose hadice  tömlő
hot gas welding svařování horkým plynem  forró gáz hegesztés
hot runner horký rozváděcí kanál, horký vtok  forrócsatorna
hydraulic press hydraulický lis  hidraulikus prés
hydrolysis hydrolýza  hidrolízis
hygroscopicity navlhavost  nedvszívó képesség
CH   
chain řetězec  lánc
chain length délka řetězce  lánchossz
chemical bond chemická vazba  kémiai kötés
chemical resistance chemická odolnost  vegyszerekkel szembeni ellenálló képesség
I   
ideal elastic deformation ideálně elastická deformace  ideális elasztikus alakváltozás
impact strength rázová houževnatost  ütésállóság
impurity nečistota  szennyezőelem, szennyezés
inclusion vměstek, inkluze  zárvány
indentation vtisk  benyomódás
inhibitor inhibitor  inhibitor, tiltó elem
inhomogenity nehomogenita, vměstek  heterogenitás
injection force vstřikovací síla  fröccserő
injection moulded piece výstřik, výlisek  fröccsöntött darab
injection moulding vstřikování  fröccsöntés
injection moulding machine vstřikovací stroj  fröccsöntő gép
injection moulding material vstřikovací materiál  fröccsöntő anyag
injection temperature teplota vstřikování  fröccshőfok
input vstup  bemenet
insert zálisek  betét
insulating material izolant, izolační materiál  szigetelőanyag
insulation izolace  szigetelés
insulation resistance izolační odpor  szigetelési ellenállás
intrinsic viscosity vnitřní viskozita, limitní viskozitní číslo  belső (valódi) viszkozitás
K   
kneader hnětič  gyúrókeverőgép
kneading hnětení  gyúrás
L   
laminate laminát, vrstvený materiál  rétegezett lemezanyag
length délka  hossz
light resistance odolnost proti světlu  színállóság, fénystabilitás
liquid crystals kapalné krystaly  folyadék kristályok
load, loading zatížení, namáhání, zatěžování  teher, terhelés
locking force uzavírací síla  záróerő
long-term behaviour dlouhodobé chování  hosszú távú (tartós) viselkedés
loss factor ztrátový činitel  veszteségi tényező
loss modulus ztrátový modul  veszteségi (rugalmassági) modulus
lot šarže, násada, série, partie  tétel
lubricant mazivo  kenőanyag
M   
macromolecule makromolekula  makromolekula
magnitude velikost, hodnota  nagyság, terjedelem
machinery strojní vybavení  gépezet, berendezés
machining obrábění  megmunkálás, forgácsolás
mandrel trn vytlačovací hlavy  öntőmag, tüske, gömbölyítő henger
manual operation, drive ruční ovládání  kézi működtetés, meghajtás
masterbatch koncentrát, předsměs  mesterkeverék
mat rohož, spleť  szőnyeg, fonat
matrix, matrices matrice, pojivo, kontinuální fáze  mátrix, matrica, kötőanyag
melt tavenina  ömledék
melt flow index index toku taveniny  ömledék index
melt fracture lom taveniny  ömledék törés
melting point bod tání  olvadáspont
melting temperature teplota tání  olvadási hőmérséklet
melt temperature teplota taveniny  ömledék hőfok
metallizing pokovování  fémszórás
microhardness mikrotvrdost  mikrokeménység
migration migrace  vándorlás, migráció
miscibility mísitelnost  oldhatóság, keverhetőség
mixer míchací stroj  keverőgép
mixing míchání  keverés
mixture směs  keverék
modified resin modifikovaná pryskyřice  módosított gyanta, módosított műanyag
modifier modifikátor  módosító
modulus of elasticity modul pružnosti  rugalmassági modulus
mold cavity dutina formy  szerszám fészek
molding cycle vstřikovací, lisovací cyklus  öntési, sajtolási ciklus
molecular weight molární hmotnost  molekulasúly
molecular weight distribution distribuce molárních hmotností  molekulasúlyeloszlás
molecule molekula  molekula
monomer monomer  monomer
mould forma  szerszám, présforma
mouldability zpracovatelnost  préselhetőség, önthetőség
mould cavity dutina formy  szerszám fészek
mould clamping uzavírání formy  szerszámzárás
mould ejection vyhození výstřiku  szerszámürítés, darab kidobás, kilökés
moulding tváření, vstřikování, lisování, výlisek, výstřik  öntés, sajtolás, öntött darab
moulding cycle vstřikovací, lisovací cyklus  öntési, sajtolási ciklus
moulding force lisovací, tvářecí síla  öntőerő, sajtoló erő
moulding material vstřikovací, lisovací materiál, hmota  öntőanyag, présanyag
moulding time doba zpracování, doba vstřikování  öntési idő
mould making výroba forem  szerszámkészítés
mould release agent separační prostředek  tapadásgátló szer
multi-phase vícefázový  többfázisú
N   
non-crystalline polymer nekrystalický polymer  nem kristályos polimer
notch vrub  bemetszés
notched impact strength vrubová houževnatost  Charpy-féle ütőmunka bemetszett próbatesten
notch sensitivity vrubová citlivost  bemetszési érzékenység
nozzle tryska, hubice, ústí vtoku, vstřikovací tryska  fúvóka, szórófej
nucleating agent, effect nukleační činidlo, účinek  magképző szer, hatás
O   
olefin olefin  olefin
opaque matný, neprůhledný  fedett
open cell foams pěny s otevřenými póry  nyitott cellás habok
operator obsluha  gépkezelő, operátor
output výstup  kibocsátás, teljesítmény, kimenet
P   
packaging obal, balení  csomagolás
packaging materials obalové materiály  csomagoló anyagok
parison parizon  előforma
particle částice  részecske
pellet granule  szemcse, pellet
pelletized product granulát  pelletát termék, granulátum
pipe trubka, roura, potrubí  cső, vezeték
plane plocha  síkfelület, síklap
plastic plast, plastický  műanyag, képlékeny
plasticity plasticita, tvárnost  képlékenység
plasticizer změkčovadlo  lágyító
plasticizing plastikace  lágyítás
plastics plasty  műanyagok
plastics industry plastikářský průmysl  műanyagipar
plastomer plastomer  plasztomer
polymer polymer  polimer
polymer alloy, blend polymerní slitina, směs  polimer ötvözet, keverék
polymer chain polymerní řetězec  polimer lánc
polymer, isotactic izotaktický polymer  izotaktikus polimer
polymerization polymerace  polimerizáció
polymer, stereoregular stereoregulární polymer  sztereoreguláris polimer
polymer, syndiotactic syndiotaktický polymer  szindiotaktikus polimer
Pre-expanderPredpeňovačka előhabosító berendezés
preform předlisek, preforma  előforma
preheating předehřívání  felfűtés, előmelegítés
press lis  prés, sajtolás
pressing temperature teplota lisování  sajtolási hőmérséklet
pressure tlak  nyomás
printing potiskování  nyomtatás
procedurepostup, pochod (technologický)  eljárás
process pochod, proces (chemický, fyzikální)  folyamat
processing zpracování  feldolgozás
processing conditions podmínky zpracování, zpracovatelské podmínky  feldolgozási feltételek
R   
random copolymer statistický kopolymer  random kopolimer
reaction injection moulding (RIM) reakční vstřikování  vegyi reakcióval keletkező anyagok öntése
refraction index index lomu  törésmutató
refrigerator stroj chladicí  hűtőkészülék
regranulated material regranulovaný materiál, regranulát  regranulált anyag
regrinded material drť, drcený odpad  darált anyag (újrahasznosításhoz)
reinforced plastic vyztužený plast  megerősített műanyag
reinforcement výztuž, vyztužení  erősítés
reinforcing agent výztuž  erősítőszer
resilience odrazová pružnost  ellenálló képesség
resistance odolnost, odpor  ellenállás
retarder retardér, inhibitor, zpomalovač reakce  vegyi reakciót lassító, gátló szer
rheology reologie  reológia
rib žebro, výztuha  borda
rod tyč  rúd
roll válec  tekercs, henger
rolling válcování  tekercselés, hengerezés
room temperature pokojová teplota  szobahőmérséklet
rotational moulding rotační natavování  rotációs öntés
rubber kaučuk, pryž  gumi
rubber-like state kaučukovitý stav  gumi-szerű állapot
runner rozváděcí kanál, vtok, vtokový kanál  beöntőcsatorna
rupture přetržení  törés
S   
safety bezpečnost  biztonság
safety data sheet bezpečnostní list  biztonsági adatlap
sample vzorek  minta
sampling odběr vzorků  mintavétel
scrap odpad  selejt, hulladék
scratch vryp  karcolás
scratch resistance odolnost proti poškrábání  karcolásállóság
screw šnek, šroub, vrtule  csavar, csiga
screw extrusion machine šnekový vytlačovací stroj  egycsigás extrudáló gép
sealing svařování, utěsňování  szigetelés, tömítés
self-extinguishing samozhášivý  önkioltó
self-ignition temperature teplota samovznícení  öngyulladási hőfok
semi-crystalline polymer semikrystralický, krystalinický polymer  félkristályos polimer
shape molding machinetvarovkový lis formahabosító gép
shear smyk, čepel nůžek  nyírás, olló
shear modulus modul pružnosti ve smyku, smykový modul  nyírási modulus (nyíró rugalmassági modulus)
shear strain smyková deformace, zkos  nyírási alakváltozás
shear strength mez pevnosti ve smyku  nyírószilárdság
shear stress napětí ve smyku, smykové napětí  nyírófeszültség (csúsztatófeszültség)
sheet deska, list (papíru), tabule (materiálu)  lemez, lap, ív
shell-core slupka-jádro (tělesa)  külseje-belseje (pl. tárgynak)
shoppers odnosné tašky  bevásárló táska
shrinkage smrštění  zsugorodás
shrink film smršťovací fólie  zsugorfólia
single-screw extruder jednošnekový vytlačovací stroj  egycsigás extruder
sintering spékání  szinterezés, zsugorítás
size velikost  nagyság, méret, formátum
sizing apretování, úprava povrchu, kalibrování  méretezés, kalibrálás
skin povrchová vrstva, slupka  kéreg, bőr
skin-core slupka-jádro (tělesa)  kéreg-mag
sleeve rukáv, objímka  hüvely, persely
slip agent kluzný prostředek  csúsztató szer
softening point teplota měknutí  lágyulási pont
solid pevná látka  szilárd
solidification tuhnutí  dermedés, megszilárdulás
solidification process proces tuhnutí  megszilárdulási folyamat
solubility rozpustnost  oldékonyság, feloldóképesség
solution roztok  oldat, megoldás
solvent resistance odolnost proti rozpouštědlům  oldószerállóság
source zdroj  forrás
specific heat měrné teplo  ajlagos hőkapacitás (fajhő)
specimen zkušební vzorek, mikroskopický preparát  próbatest, mintadarab
spot welding bodové svařování  ponthegesztés
sprue vtokový kanálek, vtok  fröccskúp, engusz, elosztó beömlőcsatorna
stabilizer stabilizátor  stabilizátor
static stress statické napětí  sztatikai feszültség
stiffness tuhost  merevség
strain deformace (poměrná)  nyúlás, alakváltozás (deformáció)
strain at break deformace při přetržení  szakadási alakváltozás
strain rate rychlost deformace, deformační rychlost  alakváltozássebbesség
strength pevnost  szilárdság
stress napětí (mechanické)  feszültség, igénybevétel
stress at break napětí při přetržení  törési feszültség
stress cracking koroze pod napětím  feszültségi repedés
stress cracking resistance odolnost proti korozi za napětí  feszültési ellenálás
stress relaxation relaxace napětí, uvolnění napětí  feszültségrelaxáció
stress-strain curve křivka napětí-deformace  feszültség-nyúlás-görbe, szakító görbe
stretch film průtažná fólie  nyújtható (szterccs) fólia
structure struktura, konstrukce  szerkezet, elrendeződés
substitution substituce  helyettesítés
supercooled, supercooling podchlazený, podchlazení  túlhűtött, túlhűtés
surface povrch  felület
surface layer povrchová vrstva  felszíni réteg
surface resistance povrchový izolační odpor  felületi ellenállás
surface resistivity měrný povrchový odpor, povrchová resistivita  fajlagos felületi ellenállás
synthetic resin syntetická pryskyřice  műgyanta
T   
tearing trhání  szakadás
tear strength strukturní pevnost  szakadási erő
temperature teplota  hömérséklet
tensile modulus modul v tahu, tahový modul  húzó (rugalmassági) modulus
tensile strength pevnost v tahu, mez pevnosti v tahu  húzó (szakító) szilárdság
tensile strength at break pevnost při přetržení  szakadási húzószilárdság
tensile strength at yield napětí na mezi kluzu, pevnost na mezi kluzu  folyáshatáron
tensile stress napětí v tahu  szakító szilárdság folyáshatáron
test zkouška  kísérlet, próba
test piece zkušební těleso  próbatest
test specimen zkušební těleso  próbatest
thermal analysis termická analýza  termikus analízis
thermal conductivity tepelná vodivost  hővezető képesség
thermal decomposition tepelný rozklad  hőbomlás
thermal diffusivity teplotní vodivost  hőmérsékletvezetési tényező
thermal expansion teplotní roztažnost  hőtágulás
thermal stability tepelná odolnost, tepelná stálost  hőstabilitás
thermoforming tepelné tvarování  hőformázás
thermoplastic termoplast, termoplastický  hőre lágyuló
thermoplastic elastomer termoplastický elastomer  hőre lágyuló elasztomer
thermoplastic rubber termoplastický elastomer  hőre lágyuló gumi
thermosetting resin reaktoplast  hőre keményedő gyanta
time to break doba do lomu, životnost  időtartam repedésig,
tool nástroj  szerszám
tooling nástroje, nářadí  szerszámok
torpedo torpédo, rozdělovač vstřikovacího stroje  torpedó
torsion pendulum torzní kyvadlo  torziós inga
toughness houževnatost  szívósság
tracking resistance odolnost proti plazivým proudům  kúszóáram elleni ellenállás
transfer moulding přetlačování  fröccs-sajtolás
transition temperature přechodová teplota  átmeneti (kritikus) hőmérséklet
translucency průsvitnost  áttetszőség
transparency průhlednost  átláthatóság
troubleshooting odstraňování poruch, závad  hibaelhárítás
tube trubka, trubice, roura, duše (v pneumatice)  cső
tubing potrubní systém  csőrendszer
two-phase material dvoufázový materiál  kétfázisú anyag
U   
ultrasonic welding svařování ultrazvukem  ultrahangos hegesztés
ultraviolet absorber ultrafialový absorbér  ultraibolya-sugárzást elnyelő anyag
uniaxially drawn jednoose vydloužený  egyirányban megnyújtott
V   
vacuum forming vakuové, podtlakové tvarování  vákuumformázás
vent odvzdušňovací otvor  levegőelvezetés
virgin material nepoužitý materiál, původní materiál  új anyag, szűz anyag
viscoelastic deformation deformace viskoelastická  viszkoelasztikus deformáció
viscosity viskozita  viszkozitás
viscosity number viskozitní číslo  viszkozitásszám
void dutina  hézag
volatility těkavost  illékonyság
voltage napětí (elektrické)  (elektromos) feszültség
volume objem  térfogat, űrtartalom
volume fraction objemový zlomek, objemový podíl  térfogatrész
volume resistance vnitřní izolační odpor  térfogat ellenállás
volume resistivity měrný vnitřní odpor, vnitřní rezistivita  fajlagos térfogat ellenállás
W   
wall stěna  fal
wall thickness tloušťka stěny  fal vastagság
waste odpad  hulladék, selejt
water absorption nasákavost  nedvességfelvétel
wave length vlnová délka  hullámhossz
weathering povětrnostní stárnutí  időjárásállóság, légköri korróziós vizsgálat
weld svar  varrat
welding svařování  hegesztés
welding apparatus svařovací zařízení  hegesztő készülék
weld line, mark studený spoj  hegesztési varrat, összefolyás
wind-up unit navíjecí jednotka  feltekercselő egység
Y   
yellowing žloutnutí  sárgulás
yield point mez kluzu  folyáshatár
yield strain deformace na mezi kluzu  folyási alakváltozás
yield strain deformace na mezi kluzu  folyási alakváltozás
yield stress napětí na mezi kluzu  folyáshatár
yield, yielding kluz, plasticita, výtěžek  folyáshatár, kihozatal
Young´s modulus modul pružnosti  Young modulus