Vyhľadať
Close this search box.
Vyhľadať
Close this search box.
Domov -VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ PODMIENKY

Všeobecné obchodné podmienky

Všeobecné obchodné podmienky pre dodanie tovaru a služieb spoločnosti VALPLAST SK, spol. s r.o.,
IČO: 47129778, so sídlom Hany Meličkovej 1/g, 841 05 Bratislava, zapísanej v Obchodnom registri Mestského súdu Bratislava III., oddiel: Sro, vložka č. 89108/B.

1. Účel

1.1.
Tieto Všeobecné obchodné podmienky (ďalej len ako „VOP“) upravujú v zmysle zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov vzájomné práva a povinnosti medzi Dodávateľom a Odberateľom (Dodávateľ a Odberateľ ďalej spolu aj ako „Zmluvné strany“ a zároveň každá samostatne ako „Zmluvná strana“).

1.2.
VOP tvoria neoddeliteľnú súčasť zmluvného vzťahu s Odberateľom, a to predovšetkým kúpnej zmluvy, zmluvy o dielo, ponuky, potvrdenia objednávky, uzatváranej medzi Dodávateľom a Odberateľom (ďalej len ako „Zmluva“).

1.3.
Pokiaľ Dodávateľ nie je vlastníkom dodávaného Tovaru a daný obchod iba sprostredkováva, platia medzi Zmluvnými stranami primerane iba tie ustanovenia týchto VOP, ktoré pre daný obchod prichádzajú do úvahy.

1.4.
Uzatváranie všetkých Zmlúv medzi Dodávateľom a Odberateľom sa riadi výhradne týmito VOP, pokiaľ nie je medzi stranami písomne dohodnuté inak. Iné obchodné podmienky Odberateľa nie sú pre Dodávateľa záväzné ani v prípade, že s nimi Dodávateľ výslovne nevyjadril svoj nesúhlas. Akékoľvek predchádzajúce i budúce telefonické alebo ústne zjednania a uistenia sú záväzné iba po písomnom potvrdení Dodávateľa. Písomné potvrdenie môže mať formu listinnú i elektronickú.

1.5.
Obchodné podmienky Odberateľa platia iba vtedy, pokiaľ s nimi Dodávateľ vyjadril pri uzatvorení príslušnej zmluvy svoj výslovný písomný súhlas. Pri nesúlade VOP Dodávateľa a obchodných podmienok Odberateľa platí, že Zmluva je aj napriek tomu platne uzatvorená, avšak len v rozsahu, v akom si
obchodné podmienky neodporujú. V prípade, ak niektorá zo Zmluvných strán vylúči možnosť uzatvorenia takejto Zmluvy najneskôr bez zbytočného odkladu po výmene prejavov vôle uzatvoriť Zmluvu, Zmluva nebude uzatvorená. V prípade, ak je Zmluva napriek rozporu obchodných podmienok platne uzatvorená, Zmluvné strany sa zaväzujú bezodkladne upraviť Zmluvu v rozsahu, v ktorom si obchodné podmienky odporujú.

2. Ponuky

2.1.
Označenie Tovaru zodpovedá obchodno-technickej dokumentácii Dodávateľa alebo Výrobcu, hlavne Technickým listom. Ponuky nie sú záväzné, pokiaľ sa jedná o vyobrazenie a popis Tovaru. Dodávateľ alebo Výrobca si vyhradzuje právo na zmeny, vylepšenia a úpravy Tovaru.

2.2.
Každá informácia, obsiahnutá v ponuke Dodávateľa alebo Výrobcu zostáva Duševným vlastníctvom alebo obchodným tajomstvom Dodávateľa alebo Výrobcu a sú predmetom ochrany v zmysle platných právnych predpisov. Akékoľvek postúpenie týchto informácií tretím osobám, bez predchádzajúceho výslovného a písomného súhlasu Dodávateľa alebo Výrobcu nie je dovolené. Porušenie tohto ustanovenia zo strany Odberateľa je považované za hrubé porušenie zmluvného vzťahu medzi Dodávateľom a Odberateľom a Dodávateľ má v takom prípade právo na odstúpenie od Zmluvy ,pričom môže po Odberateľovi požadovať zmluvnú pokutu až do výšky 50% danej Kúpnej ceny či ceny diela za každé jednotlivé porušenie svojich práv; týmto však nie je dotknutý nárok Dodávateľa na náhradu vzniknutej škody v plnej výške, ako aj na právo na ďalšie zdržanie sa protiprávneho konania zo strany Odberateľa. Toto ustanovenie o dôvernosti informácií platí i v prípade, že nedôjde na základe ponuky Dodávateľa k uzatvoreniu zmluvného vzťahu s Odberateľom. Prípadný prospech Odberateľa, ktorý vznikol z neoprávneného použitia týchto Dôverných informácií, náleží v takom prípade v plnom rozsahu Dodávateľovi. Výška uvedenej zmluvnej pokuty týmto nie je nijako dotknutá.

2.3.
Všetky objednávky a ich prípadné zmeny sú záväzné až v okamihu, kedy sú takto písomne potvrdené oprávnenou osobou Dodávateľa, prípadne Výrobcu. Tieto VOP sú vždy súčasťou potvrdenia objednávky a Odberateľ s nimi prejavuje svoj bezpodmienečný súhlas, pokiaľ nedôjde Dodávateľovi do 3 pracovných dní prejav vôle o ich odmietnutí. Súhlas s týmito VOP prejavuje Odberateľ mimo iného i prevzatím Tovaru od Dodávateľa, prípadne Výrobcu.

3. Kúpna cena, platobné a dodacie podmienky

3.1.
Kúpna cena vychádza z doporučených cien Výrobcu Tovaru. Kúpna cena je cena ponúkaná Dodávateľom a akceptovaná Odberateľom (daľej len ako „Kúpna cena“).

3.2.
Mena je v súlade s príslušnou ponukou, potvrdenou objednávkou a faktúrou. Pokiaľ nie je písomne dohodnuté inak. Kúpna cena nezahrňuje poplatky, aktuálnu sadzbu DPH, spotrebné dane, prípadne clo podľa platných daňových, colných a právnych predpisov.

3.3.
Dodacie podmienky sa riadia podľa podmienok INCOTERMS 2010. Pokiaľ nie je písomne dohodnuté inak, Kúpna cena je kalkulovaná na parite FCA, tzn. v skladových priestoroch Dodávateľa, určených v Potvrdení objednávky a nezahrňuje náklady spojené s prepravou, balením a poistením.

3.4.
Platobné podmienky sú v súlade s príslušnou ponukou, potvrdenou objednávkou a faktúrou. Pokiaľ nie sú inak písomne zakotvené v Zmluvnom vzťahu medzi Dodávateľom a Odberateľom, Kúpna cena v plnej fakturovanej výške sa zaplatí pred dodaním Tovaru. Zaplatením sa rozumie pripísanie platby na účet Dodávateľa. Prípadné poplatky spojené s prevodom čiastky idú na vrub Odberateľa. V prípade, že bola dohodnutá platobná podmienka so splatnosťou a pokiaľ Odberateľ odmietne prevziať Tovar, alebo neposkytne súčinnosť k dodaniu alebo si Tovar nevyzdvihne, napriek tomu, že mu to Dodávateľ umožnil, má sa za to, že Tovar bol dodaný a Dodávateľ je oprávnený vyúčtovať Kúpnu cenu. Ak Odberateľ neprevezme Tovar ani 30 dní od okamihu, kedy mal Tovar prevziať, je Odberateľ povinný uhradiť Dodávateľovi Zmluvnú pokutu vo výške 30% Kúpnej ceny Tovaru a Dodávateľ je súčasne oprávnený od Zmluvy odstúpiť.

3.5.
V prípade omeškania Odberateľa s úhradou Kúpnej ceny za plnenie podľa uzatvorenej Zmluvy s Dodávateľom je Odberateľ povinný uhradiť Dodávateľovi Zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z dlžnej čiastky, a to za každý začatý deň omeškania. Touto Zmluvnou pokutou nie je nijako dotknutý nárok Dodávateľa na
náhradu škody v plnej výške alebo úrokov z omeškania.

3.6.
V prípade objednania a neodobrania Tovaru zo strany Odberateľa, budú Odberateľovi účtované všetky náklady s týmto spojené, ako je napr. márny výjazd dopravcu Dodávateľa, uskladnenie Tovaru do doby zmeškaného odobratia Tovaru, resp. do vyrovnania záväzkov so strany Odberateľa v prípade neodobratia Tovaru vôbec. Uskladnenie Tovaru bude účtované vo výške 0,3% z Kúpnej ceny Tovaru za každý i začatý deň omeškania. Takto uskladnený Tovar bude vydaný Odberateľovi až po úplnom uhradení plnej ceny Tovaru vrátane skladného a nákladov s týmto spojených. Dodávateľ zašle Odberateľovi výzvu k úhrade dlžnej čiastky. Daňový doklad bude vystavený po úplnom uhradení plnej ceny Tovaru vrátane nákladov uvedených v tomto článku 3.6. V prípade omeškania s úhradou na základe zaslanej výzvy k úhrade Odberateľovi je Dodávateľ oprávnený predať Tovar inému záujemcovi. Tovar bude znovu objednaný a dodaný pôvodnému Odberateľovi najskôr po uhradení zálohovej faktúry. Pre taký prípad sa nejedná o omeškanie dodávky zo strany Dodávateľa.

3.7.
Dodávateľ a Odberateľ sa dohodli, že v rámci ich Zmluvných vzťahov sú voči Dodávateľovi započítateľné iba nesporné pohľadávky alebo pohľadávky, ktoré boli priznané Odberateľovi právoplatným a vykonateľným súdnym rozhodnutím. Odberateľ a Dodávateľ sa ďalej dohodli, že v rámci ich Zmluvných
vzťahov sú voči Odberateľovi započítateľné všetky splatné i nesplatné pohľadávky, a to aj bez ohľadu na ich prípadné premlčanie.

3.8
V prípade omeškania Odberateľa s úhradou Kúpnej ceny za plnenie podľa uzatvorenej Zmluvy s Dodávateľom môže Dodávateľ pozastaviť alebo zrušiť ďalšie dodávky Tovaru a odstúpiť od Zmluvy. Také pozastavenie a zrušenie dodávok Tovaru sa nepovažuje za porušenie Zmluvy a Dodávateľ nie je zodpovedný za prípadné vzniknuté škody.

4. Dodacia lehota a spôsob plnenia dodávky

4.1.
Pre dodržanie dodacej lehoty je predpokladom včasné prijatie objednávky, Zmluvy, prípadne ďalších potrebných dokladov zo strany Odberateľa, rovnako ako i dodržanie dohodnutých platobných podmienok, prípadne iných záväzkov. Pokiaľ nie sú tieto predpoklady včas a riadne plnené, predĺžia sa tomu úmerne i dodacie lehoty a Dodávateľ nemôže byť do uplynutia predĺženej lehoty v omeškaní s dodaním Tovaru.

4.2.
Záväzné potvrdenie termínu dodávky Tovaru Dodávateľom je možné až po záväznom potvrdení termínu dodania Tovaru, najčastejšie zahraničným Výrobcom/Dodávateľom Tovaru. Pokiaľ nie je písomne dohodnuté inak, rozumie sa dodacou lehotou disponibilita Tovaru na sklade Výrobcu/Dodávateľa.

4.3.
Pokiaľ sa dostane Dodávateľ do omeškania s dodávkou Tovaru, môže Odberateľa informovať o primeranej dodatočnej lehote pre dodanie Tovaru. Zmenou dodacej lehoty nevzniká Odberateľovi nárok na náhradu škody ani na zmluvnú pokutu (s výnimkou uvedenou v čl. 4.5. VOP). Pokiaľ prekročí dodatočná lehota pre dodanie Tovaru dĺžku 60 dní, má Odberateľ právo od Zmluvy odstúpiť. Toto neplatí v prípadoch spôsobených vyššou mocou, ktoré aj keby Dodávateľ chcel, nie je schopný ich ovplyvniť. Pre prípad zásahu vyššou mocou nie je Odberateľ oprávnený sa domáhať náhrady vzniknutej škody ani inej ujmy týmto spôsobenej a rovnako tak nevzniká Odberateľovi nárok na zmluvnú pokutu za predĺženie s dodaním Tovaru. Pritom nie je rozhodujúce, či v dobe uzatvorenia Zmluvy taká príčina už existovala, mohla existovať alebo nastala neskôr a či mohla byť niektorou zo Zmluvných strán pri podpise Zmluvy
predvídateľná.

4.4.
Pre prípad neuskutočnenia dodávky Tovaru Dodávateľovi zo strany Výrobcu alebo subdodávateľa si Dodávateľ vyhradzuje právo na primerané predĺženie dodacej lehoty alebo na jednostranné odstúpenie od Zmluvy. Tým nevznikajú Odberateľovi voči Dodávateľovi akékoľvek nároky, okrem vrátenia už poskytnutého plnenia. O takom stave bude Odberateľ Dodávateľom okamžite informovaný.

4.5.
Ak dôjde k predĺženiu dodacej lehoty vinou Dodávateľa, má Odberateľ právo žiadať po Dodávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % za každý i začatý deň omeškania, maximálne však celkom 5 % z Kúpnej ceny dodávaného Tovaru.

4.6.
Pokiaľ nie je v Zmluve uvedené inak, je Tovar zo strany Dodávateľa dodaný jeho dodaním prvému prepravcovi za účelom jeho prepravy pre Odberateľa.

4.7.
Ak odmietne Odberateľ prevziať Tovar, aj keď Dodávateľ splnil svoje povinnosti podľa Zmluvy, či bol pripravený ich splniť, má sa za to, že k prevzatiu došlo dňom odmietnutia prevzatia Tovaru. Dodávka tovaru sa považuje tiež za protokolárne a bez vád predanú, pokiaľ predmet dodávky začal byť Odberateľom užívaný.

5. Prechod vlastníckych práv

5.1.
Tovar zostáva i po nadobudnutí platnosti a účinnosti Zmluvy i po predaní Tovaru Odberateľovi naďalej vlastníctvom Dodávateľa. Vlastnícke právo k Tovaru prechádza na Odberateľa najskôr okamihom uhradenia jeho plnej Kúpnej ceny a splnením všetkých nárokov, ktoré Dodávateľ uplatňuje voči Odberateľovi na základe vzájomných zmluvných vzťahov (ďalej len ako „Výhrada vlastníctva“)

5.2.
Odberateľ nie je oprávnený po dobu Výhrady vlastníctva dať taký Tovar do zábezpeky tretej osobe a akokoľvek s ním v tomto smere manipulovať. Odberateľ je povinný pri zadržaní takého Tovaru, pri jeho zabavení alebo inom disponovaní treťou osobou na tento stav, t.j. Výhradu vlastníctva, tretiu osobu upozorniť a rovnako aj neodkladne informovať o týchto skutočnostiach Dodávateľa.

5.3.
Pokiaľ dôjde k porušeniu povinností podľa zmluvného vzťahu medzi Dodávateľom a Odberateľom zo strany Odberateľa, predovšetkým ak je Odberateľ v omeškaní s úhradou jeho peňažných záväzkov, je Dodávateľ oprávnený požadovať vrátenie takého Tovaru s Výhradou vlastníctva naspäť Dodávateľovi a to i bez nutnosti odstúpenia od Zmluvy. V takom prípade je povinnosťou Odberateľa na svoje náklady a na základe výzvy Dodávateľa vydať Tovar bez odkladu Dodávateľovi a to doručením priamo do skladu Dodávateľa alebo odovzdaním prepravcovi alebo inej osobe poverenej Dodávateľom k doručeniu Tovaru do skladu Dodávateľa. V opačnom prípade sa má za to, že Odberateľ súhlasí, aby Dodávateľ sám predmetný Tovar na náklady Odberateľa odobral z miesta, kde Odberateľ Tovar umiestnil.

5.4.
Zodpovednosť za škody na Tovare prechádza na Odberateľa predaním Tovaru prvému dopravcovi v mieste skladu Dodávateľa, prípadne Výrobcu, pokiaľ nie je výslovne dohodnuté a Dodávateľom potvrdené inak (podľa dohodnutej dodacej podmienky v súlade s INCOTERMS 2010).

5.5.
Dodávateľ si vyhradzuje právo realizovať čiastočné dodávky v rámci celkovej objednávky a náklady spojené s ich prepravou a balením účtovať zvlášť.

5.6.
Odberateľ sa zaväzuje poskytovať svoje ekonomické údaje Dodávateľovi, pokiaľ bude o tieto informácie požiadaný. Jedná sa predovšetkým o súvahu, výkaz ziskov a strát, cash-flow a správu audítora pokiaľ je k dispozícií. Tieto údaje môžu byť Dodávateľom vyžiadané za účelom posúdenia schopnosti Odberateľa splniť svoje platobné záväzky. Dodávateľ sa v takom prípade zaväzuje zachádzať s týmito informáciami ako s Dôvernými informáciami a neposkytovať tieto informácie tretím osobám.

5.7.
Odberateľ je povinný informovať bez zbytočného odkladu Dodávateľa o akejkoľvek skutočnosti, ktorá by mohla ohroziť finančnú stabilitu Odberateľa a jeho schopnosť plniť záväzky plynúce z uzatvorených Zmlúv s Dodávateľom. K takým skutočnostiam patrí predovšetkým zahájenie konkurzného konania alebo
zahájenie akéhokoľvek súdneho sporu, rozhodcovského alebo správneho konania proti Odberateľovi, ktoré by mohlo mať za následok ohrozenie platobných povinností Odberateľa. Pokiaľ Odberateľ Dodávateľa o takej skutočnosti neinformuje, alebo informuje nepravdivo alebo informuje nepresne, tak je Dodávateľ oprávnený odstúpiť od zmluvných vzťahov s Odberateľom.

5.8
Odberateľ môže používať ochranné známky poskytnuté Dodávateľom len po písomnom súhlase Dodávateľa.

6. Záruky, reklamácie

6.1.
Na Tovar je poskytovaná záruka podľa záručných podmienok Výrobcu Tovaru.

6.2.
Tovar má vady, pokiaľ nezodpovedá čo do množstva, kvality alebo balenia podmienkam stanoveným v Kúpnej zmluve.

6.3.
Po dodaní do miesta určenia je Odberateľ povinný bez zbytočného odkladu skontrolovať Tovar. V prípade zistenia vady pri prehliadke po dodaní Tovaru, je Odberateľ povinný oznámiť reklamáciu Dodávateľovi do 3 dní od prehliadky. V prípade vady zistenej laboratórnym rozborom je Odberateľ povinný oznámiť reklamáciu do 14 dní od prehliadky. Neskoršia reklamácia sa nebude brať do úvahy a nebude uznaná. Spracovaním Tovaru Odberateľ potvrdzuje, že Tovar je bez vád.

6.4.
Reklamáciu z dôvodu poškodenia Tovaru pri preprave a manipulácií s ním je nutné uplatniť u prepravcu ihneď pri prevzatí Tovaru, je nutné zadovážiť si dostatočnú fotodokumentáciu prípadu a spísať s dopravcom reklamačný protokol. Odberateľ je povinný o tejto skutočnosti informovať bezodkladne Dodávateľa.

6.5.
Zo záruky sú vyňaté vady dodávok spôsobené neodborným alebo neoprávneným zásahom Odberateľa alebo tretích osôb a vady, u ktorých bolo preukázané, že vznikli použitím poškodeného zariadenia alebo neštandardného režimu spracovania Tovaru. Vyňaté sú tiež vady vzniknuté nedodržaním prevádzkových predpisov, nadmerným namáhaním, nesprávnym skladovaním, chemickými a elektrolytickými vplyvmi, atmosférickými poruchami a všetkými ďalšími príčinami nezavinenými Dodávateľom, prípadne Výrobcom. Za Tovar tretích osôb, dodaného Dodávateľom zodpovedá Dodávateľ iba v rozsahu záručných podmienok týchto tretích osôb. Nárok na reklamáciu nevzniká pri nevýznamných odchýlkach od zjednaných vlastností alebo štandardov, či pri zanedbateľnom obmedzení upotrebiteľnosti Tovaru.

6.6.
Každá uplatňovaná reklamácia musí mať písomný charakter (mail, fax, list) a reklamovaná vada musí byť detailne popísaná. Predovšetkým musí byť uvedený obchodný názov, číslo šarže, termín dodania Tovaru a doložená faktúra za Tovar. Rovnako musia byť uvedené kontaktné údaje na osobu oprávnenú za Odberateľa riešiť predmetnú reklamáciu. Reklamácia, ktorá neobsahuje v predchádzajúcich vetách tohto článku uvedené údaje, sa nepovažuje za riadnu a Dodávateľ na ňu nemusí brať ohľad. Odberateľ poskytne Dodávateľovi primeranú lehotu k odstráneniu vady, prípadne zabezpečí dodatočné plnenie.

6.7.
Dodávateľ, prípadne Výrobca, má právo prostredníctvom svojich zástupcov a poverených osôb uskutočniť na mieste samotnom šetrenie, či je reklamácia oprávnená alebo nie. Odberateľ je povinný mu toto umožniť. Ak bude reklamácia uznaná ako neoprávnená, je Odberateľ povinný uhradiť Dodávateľovi príp. Výrobcovi všetky náklady vzniknuté v súvislosti s uplatnením reklamácie, vrátane cestovných nákladov.

6.8.
V prípade oprávnenej reklamácie môže Odberateľ požadovať zľavu z Kúpnej ceny Tovaru alebo dodanie náhradného Tovaru. V prípade dodania náhradného Tovaru je Odberateľ povinný vrátiť Dodávateľovi reklamovaný Tovar v stave, v akom ho prijal. Prípadné dodanie náhradného Tovaru bude v množstve, ktoré zodpovedá množstvu vráteného Tovaru v stave, v akom ho Odberateľ od Dodávateľa prijal.

6.9.
Pri Tovare predávaného za nižšiu cenu než je obvyklá sa záruka nevzťahuje na vady, pre ktoré bola nižšia cena dohodnutá.

7. Definície

7.1.
Termíny s veľkými písmenami na začiatku, obsiahnuté v týchto Všeobecných podmienkach, majú nasledujúci význam:

Odberateľ: fyzická alebo právnická osoba, obstarávajúca priamo alebo nepriamo Tovar Dodávateľa, prípadne Výrobcu, alebo s ktorou Dodávateľ vyjednal alebo uzavrel Zmluvu.

Dodávateľ: VALPLAST SK, spol. s r.o., IČO: 47129778, so sídlom Hany Meličkovej 1/g, 841 05 Bratislava, zapísanej v Obchodnom registri Mestského súdu Bratislava III., oddiel: Sro, vložka č. 89108/B.

Výrobca: subdodávateľ Dodávateľa alebo, najčastejšie zahraničný, výrobca Tovaru, ktorého predaj zmluvne zaisťuje alebo sprostredkováva Dodávateľ.

Tovar: výrobky Výrobcu alebo Dodávateľa a ich subdodávateľov, ktoré sú predmetom Zmluvy a všetky služby, ktoré Dodávateľ prípadne Výrobca v tomto kontexte vykonáva.

Dôverné informácie: ide o akékoľvek informácie týkajúce sa obchodných záležitostí Dodávateľa, Výrobcu alebo Tovaru, ktoré nie sú voľne dostupné. Povinnosť zachovávať mlčanlivosť pretrváva i po vypršaní tejtocdohody.

Duševné vlastníctvo: všetky technológie, obchodné tajomstvá, know-how, informácie, cenníky a iná dokumentácia Dodávateľa, prípadne Výrobcu.

Technický list: dokument, ktorý obsahuje popis Tovaru, doporučené použitie a informácie o predpokladaných vlastnostiach, ktoré charakterizujú daný Tovar.

8. Riešenie sporov a rozhodné právo

8.1.
V prípade vzniku akéhokoľvek sporu medzi Zmluvnými stranami vo vzťahu ku Kúpnej zmluve, jej výkladu alebo aplikácii, vyvinú Zmluvné strany maximálne úsilie vyriešiť taký spor zmierlivo. V prípade, ak Zmluvné strany nevyriešia spor zmlierivou cestou, všetky spory, ktoré vzniknú zo Zmluvy, ako aj týchto VOP, vrátane sporov o ich platnosť, výklad alebo zrušenie, budú riešené pred Rozhodcovským súdom Slovenskej obchodnej a priemyselnej komory v Bratislave podľa jeho základných vnútorných právnych predpisov. Zmluvné strany sa podrobia rozhodnutiu tohto súdu. Jeho rozhodnutie bude pre Zmluvné strany záväzné.

8.2.
Právne vzťahy medzi Dodávateľom a Odberateľom sa riadia právom Slovenskej republiky.

9. Ostatné ustanovenia

9.1.
Zmluva sa môže meniť iba číslovanými písomnými dodatkami podpísanými všetkými Zmluvnými stranami.

9.2.
Nevynútiteľnosť, neplatnosť alebo neúčinnosť akéhokoľvek ustanovenia Zmluvy alebo týchto VOP nemá vplyv na vynútiteľnosť, platnosť a účinnosť ostatných ustanovení.

9.3.
Tieto VOP od doby svojej platnosti nahradzujú všetky predchádzajúce verzie VOP Dodávateľa. Platnosť týchto VOP: od 1. 2. 2015.