Keresés
Close this search box.
Keresés
Close this search box.
Itthon -Szótár

Szótár

AngolCsehSzlovákMagyar
A   
abrasion resistance odolnost proti opotřebení oděrem odolnosť voči oderukopásállóság
accelerator urychlovač urýchľovačgyorsító, akcelerátor
additive přísada prísadaadalékanyag
adhesion adheze adhéziatapadás
adhesion promoter činidlo pro zvýšení adheze činidlo pre zvýšenie adhézietapadás elősegítő szer
ageing stárnutí starnutieöregedés
agent prostředek, činidlo činidlohatóanyag, szer
agglomerate shluk, aglomerát aglomerátagglomerátum, összetapadt anyag
aggregate agregát, shluk agregátaggregátum, összeállt anyag
alloy slitina zliatinaötvözet
ambient temperature okolní teplota teplota okoliakörülvevő hőmérséklet
amorphous amorfní, beztvarý amorfnýamorf, alaktalan
anisotropic anizotropní anizotropnýanizotróp, anizotropikus
anisotropy anizotropie anizotropiaanizotrópia
annealing temperování, temperace temperovaniehőkezelés, temperálás
antidegradant stabilizátor, prostředek proti stárnutí stabilizátor, prostriedok voči starnutiubomlásgátló, stabilizátor
antioxydant antioxidant, prostředek proti oxidaci antioxidant, prostriedok voči oxidáciiantioxidáns
antistatic agent přísada proti statickému náboji, antistatická přísada antistatické činidloantisztatikus szer
apparent powder density měrná sypná hmotnost merná sypná hmotnosťlátszólagos (por) sűrűség
area plocha plochaterület
ash content obsah popela obsah popolahamutartalom
atomic weight atomová hmotnost atómová hmotnosťatomtömeg
average molecular weight průměrná molární hmotnost priemerná mólová hmotnosťátlagos molekulatömeg
B   
backbone hlavní řetězec makromolekuly, páteř hlavný reťazec makromolekuly, chrbtica(makromolekula) gerinc
band heater topný pás pásový ohrievačfűtőszalag
bar trámeček (zkušební) skúšobná lopatkarúd
barrel plášť, válec (extruderu) valec (extrúdera)hordó, csigaház, fröccshenger
bin zásobník, silo zásobníktartály, tároló, kuka
binding agent pojivo spojivokötőanyag
blend směs zmeskeverék
block blok blokblokk, tömb
block copolymer blokový (sledový) kopolymer blokový (sledový) kopolymérblokk-kopolimer
block length délka bloku dĺžka blokublokkhossz, tömb hossza
block molding machineblokovkablokovkatömbösítő gép
blowing vyfukování vyfukovaniefúvás, fújás
blowing agent nadouvadlo nadúvadlohabosító szer
blowing machine vyfukovací stroj vyfukovací strojfúvógép
bonding agent vazebný (spojovací) prostředek spojovacie činidlokötőanyag
bottle cap uzávěr na lahev vrchnák fľašepalackkupak
brittle křehký krehkýtörékeny
brittle fracture křehký lom krehký lomrideg törés
brittleness křehkost krehkosťmerevség, ridegség
brittle temperature teplota křehnutí teplota krehnutiatörés hömérséklet
bubble bublina bublinabuborék
burning temperature teplota hoření teplota horeniaégési hőmérséklet
C   
calander kalandr, válcovací stroj valcovací strojkalander, simítómű
calendering válcování, kalandrování valcovaniekalanderezés, hengerelés
calibration kalibrace, úprava vytlačovaného profilu kalibráciakalibrálás
cap uzávěr, čepička, záslepka, víčko, klobouček vrchnák, uzáversapka, kupak, fedél
carbon black saze (plnivo) sadzeipari korom, szénfekete
carbon fibre uhlíkové vlákno uhlíkové vláknoszénszál
cast film litá fólie, vytlačovaná plochá fólie liata fóliaöntött fólia, síkfólia
cast film extrusion vytlačování ploché fólie vytláčanie liatych fóliíöntött fólia, síkfólia extrudálás
cavitation kavitace, tvorba dutinek kavitáciakavitáció
cavity dutina dutinaüreg, szerszámfészek
cell dutinka, buňka dutinka, bunkaelem, sejt, cella
cement lepidlo, cement cementragasztó, cement
cementing lepení lepenieragasztás
cleavage štípání, štěpení štiepeniehasadás
close packed structure těsně uspořádaná struktura tesne usporiadaná štruktúrarömöttrácsú szerkezet
closing time uzavírací doba uzatváracia dobaszerszámzárási idő
coating povlak, povlakování, nanášení nanášaniebevonat
co-extrusion koextruze koextrúziakoextrudálás
compatibility snášenlivost, kompatibilita kompatibilitakompatibilitás, összeférhetőség
component složka zložkakomponens, alkotó rész, alkaltrész
composite kompozit kompozitkompozit, vegyes
composite structure kompozitní struktura kompozitná štruktúrakompozit szerkezet
composition složení zloženieösszetétel, összeállítás
compound sloučenina, směs, slitina, kompaundovat, míchat, směšovat zlúčenina, zmeskompaund, keverék, vegyület
compression moulding lisování lisovaniesajtolás
compressive strength pevnost v tlaku, mez pevnosti v tlaku pevnosť v tlaku, medza pevnosti v tlakunyomószilárdság
compressive stress napětí v tlaku napätie v tlakunyomófeszültség
concentration koncentrace koncentráciakoncentráció
constituent složka zložkaalkotórész
cooling ochlazování chladeniehűtés
copolymer kopolymer kopolymérkopolimer
copolymer, block kopolymer, sledový (blokový) blokový (sledový) kopolymér blokk kopolimer
copolymer, grafted kopolymer roubovaný očkovaný kopolymérojtott kopolimer
copolymerisation kopolymerace kopolymerizáciakopolimerizáció
copolymer, random kopolymer, statistický štatistický kopolymérrandom kopolimer (véletlenszerűen rendezett)
corrosion koroze koróziakorrózió
corrosion resistance odolnost proti korozi odolnosť voči koróziikorrózióállóság
coupling agent vazebný, spojovací prostředek spojovacie činidlofelület kezelő, kapcsoló szer
crate přepravka prepravkarekesz, láda
creep tečení, kríp tečenie, krípkúszás csúszás, tartós folyás
creep rate rychlost tečení rýchlosť tečeniatartósfolyás sebessége, kúszási sebesség
creep rupture strength mez pevnosti při tečení medza pevnosti pri tečenítartósfolyási szilárdság
crossed polaroids zkřížené polaroidy skrížené polaroidykeresztezett polaroidok
cross linked polymer zesíťovaný polymer zosietený polymértérhálós polimer
crosslinking síťování sieťovanietérhálósítás
cup kelímek, šálek, pohárek, kalíšek pohárikcsésze, kupak
cycle time doba cyklu (např. při vstřikování) doba cykluciklusidő
cylinder válec, komora valechenger
D   
damage poškození poškodeniekár, sérülés
dart impact test zkouška na padostroji skúška na padostrojidart ütésvizsgálat
data sheet materiálový list materiálový listadatlap
defect vada vadahiba, hiányosság
deflashing odstraňování přetoků odstraňovanie prietokovsorjátlanítás
deformation deformace (celková) deformáciadeformáció, torzulás
degassing odplynění odplyňovaniegáztalanítás, gázeltávolítás
degradation degradace, odbourávání degradáciadegradáció, lebomlás
degree of crystallinity stupeň krystalinity stupeň kryštalinitykristályossági fok
dehumidification vysoušení vysušeniepárátlanítás, szárítás
density hustota hustotasűrűség
depolymerization depolymerace depolymerizáciadepolimerizáció
device zařízení, přístroj zariadenie, prístrojeszköz, berendezés
die tryska, ústí vtoku tryskaprésszerszám, szerszám
dielectric strength elektrická pevnost elektrická pevnosťdielektromos (átütő) szilárdság
die swell narůstání profilu za hubicí narastanie za hubicou(szerszám utáni) duzzadás extrudálásnál
dimensional stability rozměrová stálost rozmerová stálosťméretállóság
dispersed phase dispergovaná, rozptýlená fáze dispergovaná fázadiszpergált fázis
distortion temperature tvarová stálost za tepla tvarová stálosť za teplahődeformációs hőmérséklet
double-screw extruder dvoušnekový vytlačovací stroj dvojzávitovkový vytláčací strojkétcsigás extruder
drawing dloužení, tažení, orientace dĺženie, orientáciahúzás
drawing ratio dloužicí poměr dĺžiaci pomerhúzási arány
drier sušárna, sušička, sušidlo, sikativ sušiareňszárítóberendezés
dry-blend suchá směs, prášková směs, aglomerát suchá zmesszárazkeverék
drying sušení sušenieszárítás
ductile tažný, tvárný ťažný, tvárnyképlékeny
ductile fracture tvárný lom, tažný lom tvárny lomszívós törés
ductility tažnost, schopnost deformovat se ťažnosťhúzhatóság, képlékenység
dynamic modulus of elasticity dynamický modul pružnosti dynamický modul pružnostidinamikus rugalmassági modulus
E   
ejection vyhazování (výstřiku) vyhadzovanie (vystreknutého telesa)kidobás, kilökés
ejector vyhazovací zařízení, ejektor vyhadzovacie zariadeniekidobó szerkezet
elasticity elasticita elasticitarugalmasság
elastomer elastomer elastomérelasztomer
elongation protažení predĺženienyúlás
elongation at break tažnost, protažení při přetržení ťažnosťszakadási nyúlás
elongation at yield protažení na mezi kluzu predĺženie na medzi klzunyúlás folyási határon
embrittlement křehnutí, zkřehnutí skrehnutieridegség, törékenység
environmental stress cracking resistance (ESCR) odolnost proti korozi za napětí odolnosť voči vzniku trhlín za napätiakörnyezeti feszültségkorróziós repedés elleni ellenállás (ESCR)
expandable polystyrene zpěňovatelný polystyren, pěnový polystyren expandovateľný polystyrénhabosítható polisztirol
expanding lehčení ľahčeniehabosítás
extender nastavovadlo, nastavovací přísada nastavovadloextender, kitöltő anyag
extrudate vytlačený (extrudovaný) profil vytlačený profilextrudált anyag
extruder vytlačovací stroj, extrudér vytláčacie zariadenieextruder
extrusion vytlačování, extruze vytláčanieextrudálás
extrusion coating nanášení vytlačováním, vytlačovací nanášení nanášanie vytláčanímextruderes bevonás
extrusion die vytlačovací hubice vytláčacia hubicaextruderszerszám
extrusion head vytlačovací hlava vytláčacia hlavaextrúziós fej
F   
failure selhání, lom zlyhanie, lommeghibásodás, üzemzavar
falling weight padající závaží padajúce závažieejtősúly
fatigue of material únava materiálu únava materiáluanyagfáradás
feedback zpětná vazba spätná väzbavisszacsatolás
fibre vlákno (žhavicí, emisní) vláknoszál, rost
fibre-filled material materiál s vláknitým plnivem materiál s vláknitým plnivomelemi szállal töltött anyag
fibre, glass vlákno, skleněné vlákno, sklenéüvegszál, gyapot
fibre reinforced vyztužený vlákny vláknami vystužený(üveg) szál erősítésű
filled polymer plněný polymer plnený polymértöltött polimer
filler plnivo plnivotöltőanyag
film fólie (z plastu či na povrchu), film fóliafólia
fitting tvarovka, fitink (spojka potrubí) tvarovka (spojka potrubia)szerelvény
flake vločka vločkapehely, pikkely
flammability hořlavost horľavosťgyúlékonyság
flash přetok (výlisku) prietok, zatečeniesorja
flaw strukturní vada štruktúrna chybagyártási-, alaki-, szerkezeti hiba
flexural modulus modul v ohybu, ohybový modul modul v ohyberugalmassági modulus
flexural strength mez pevnosti v ohybu pevnosť v ohybehajlító szilárdság
flow tok tokömlés, folyás
flow line, mark stopa po toku stopa po tokufolyási nyom
foam pěna penahab
foamed material pěnová hmota, pěnový materiál penový materiálhabosított anyag
foamed rubber pěnová pryž penový kaučukhabgumi
foaming lehčení, nadouvání, vypěňování ľahčenie, napeneniehabosítás
food contact styk s potravinami styk s potravinamiélelmiszerrel érintkező
force síla silaerő
fracture lom lomtörés
fracture energy lomová energie lomová energiatörési energia
fracture surface lomová plocha lomová plochatörésfelület
fracture toughness lomová houževnatost lomová húževnatosťtörési, kontrakciós szilárdság
freezer film fólie pro zamražování, do mrazniček fólia pre zamrazovaniemélyhűtő fólia
friction welding svařování třením zváranie trenímdörzshegesztés
fringed micella zřasená micela, roztřepená micela zriasená micelasúrlódásos hegesztés
G   
gas permeability prodyšnost, propustnost pro plyny priepustnosť plynovgázáteresztő képesség
gate ústí vtoku, branka ústie vtokugát, kapu
general purpose pro všeobecné použití pre všeobecné použitieáltalános rendeltetésű
glass transition temperature teplota skelného přechodu teplota sklovitého prechoduüvegesedési hőmérséklet
glassy polymer polymer ve sklovitém stavu, sklovitý polymer polymér v sklovitom staveüveges polimer
gloss lesk leskfény
glueing lepení lepenieragasztás
grade typ (materiálu), třída jakosti, stupeň kvality trieda, stupeň kvality(anyag) típus, (minőségi) fok, osztály
graft copolymer roubovaný kopolymer očkovaný kopolyméroltott kopolimer 
granulation granulování, mletígranulovaniegranulálás, darálás
granulator granulátor, mlýn granulovací strojgranulátor, daráló
grinding mletí, broušení mletieőrlés, csiszolás, porrá zúzás
grinding mill, grinder mlýn, drtič mlynőrlőgép
H   
hand press ruční lis ručný liskézi prés
hardness tvrdost tvrdosťkeménység
hazards rizika rizikáveszély
haze zákal zákalhomályosság
heat distortion resistance tvarová stálost za tepla tvarová stálosť za teplahőalaktartósság
heat element topné těleso výhrevné telesofűtőelem
heat resistance odolnost proti teplu, zvýšené teplotě teplotná odolnosťhőállóság
heavy duty film fólie pro vyšší zatížení fólia pre vysoké zaťaženienagy teherbírású fólia
high-frequency heating vysokofrekvenční ohřev vysokofrekvenčný ohrevnagyfrekvenciás fűtés
high-frequency welding svařování vysokofrekvenční vysokofrekvenčné zváranienagyfrekvenciás hegesztés
hole díra, otvor diera, otvorlyuk, furat
hollow dutina, prohlubeň, kotlina dutinahorpadás, üreg
hollow article, vessel dutý výrobek, dutá nádoba dutý výroboküreges test, edény
homopolymer homopolymer homopolymérhomopolimer
hose hadice hadicatömlő
hot gas welding svařování horkým plynem zváranie horúcim plynomforró gáz hegesztés
hot runner horký rozváděcí kanál, horký vtok horúci rozvádzací kanál, horúci vtokforrócsatorna
hydraulic press hydraulický lis hydraulický lishidraulikus prés
hydrolysis hydrolýza hydrolýzahidrolízis
hygroscopicity navlhavost navlhavosťnedvszívó képesség
CH   
chain řetězec reťazeclánc
chain length délka řetězce dĺžka reťazcalánchossz
chemical bond chemická vazba chemická väzbakémiai kötés
chemical resistance chemická odolnost chemická odolnosťvegyszerekkel szembeni ellenálló képesség
I   
ideal elastic deformation ideálně elastická deformace ideálna elastická deformáciaideális elasztikus alakváltozás
impact strength rázová houževnatost rázová húževnatosťütésállóság
impurity nečistota nečistotaszennyezőelem, szennyezés
inclusion vměstek, inkluze inklúziazárvány
indentation vtisk vtláčaniebenyomódás
inhibitor inhibitor inhibítorinhibitor, tiltó elem
inhomogenity nehomogenita, vměstek nehomogenitaheterogenitás
injection force vstřikovací síla vstrekovacia silafröccserő
injection moulded piece výstřik, výlisek vystreknuté telesofröccsöntött darab
injection moulding vstřikování vstrekovaniefröccsöntés
injection moulding machine vstřikovací stroj vstrekovacie zariadeniefröccsöntő gép
injection moulding material vstřikovací materiál vstrekovací materiálfröccsöntő anyag
injection temperature teplota vstřikování teplota vstrekovaniafröccshőfok
input vstup vstupbemenet
insert zálisek zálisokbetét
insulating material izolant, izolační materiál izolačný materiálszigetelőanyag
insulation izolace izoláciaszigetelés
insulation resistance izolační odpor izolačný odporszigetelési ellenállás
intrinsic viscosity vnitřní viskozita, limitní viskozitní číslo vnútorná viskozitabelső (valódi) viszkozitás
K   
kneader hnětič hnetičgyúrókeverőgép
kneading hnětení hnetaniegyúrás
L   
laminate laminát, vrstvený materiál laminátrétegezett lemezanyag
length délka dĺžkahossz
light resistance odolnost proti světlu odolnosť voči svetluszínállóság, fénystabilitás
liquid crystals kapalné krystaly kvapalné kryštályfolyadék kristályok
load, loading zatížení, namáhání, zatěžování zaťaženie, namáhanieteher, terhelés
locking force uzavírací síla uzatváracia silazáróerő
long-term behaviour dlouhodobé chování dlhodobé správaniehosszú távú (tartós) viselkedés
loss factor ztrátový činitel stratové čísloveszteségi tényező
loss modulus ztrátový modul stratový modulveszteségi (rugalmassági) modulus 
lot šarže, násada, série, partie šarža, sériatétel
lubricant mazivo mastivokenőanyag
M   
macromolecule makromolekula makromolekulamakromolekula
magnitude velikost, hodnota veľkosť, hodnotanagyság, terjedelem
machinery strojní vybavení strojné vybaveniegépezet, berendezés
machining obrábění obrábaniemegmunkálás, forgácsolás
mandrel trn vytlačovací hlavy tŕň vytláčacej hlavyöntőmag, tüske, gömbölyítő henger
manual operation, drive ruční ovládání ručné ovládaniekézi működtetés, meghajtás
masterbatch koncentrát, předsměs koncentrát, predzmesmesterkeverék
mat rohož, spleť rohožszőnyeg, fonat
matrix, matrices matrice, pojivo, kontinuální fáze matrica, kontinuálna fázamátrix, matrica, kötőanyag
melt tavenina taveninaömledék
melt flow index index toku taveniny index toku taveninyömledék index
melt fracture lom taveniny lom taveninyömledék törés
melting point bod tání bod topeniaolvadáspont
melting temperature teplota tání teplota topeniaolvadási hőmérséklet
melt temperature teplota taveniny teplota taveninyömledék hőfok
metallizing pokovování pokovovaniefémszórás
microhardness mikrotvrdost mikrotvrdosťmikrokeménység
migration migrace migráciavándorlás, migráció
miscibility mísitelnost miešateľnosťoldhatóság, keverhetőség
mixer míchací stroj miešacie zariadeniekeverőgép
mixing míchání miešaniekeverés
mixture směs zmeskeverék
modified resin modifikovaná pryskyřice modifikovaná živicamódosított gyanta, módosított műanyag
modifier modifikátor modifikátormódosító
modulus of elasticity modul pružnosti modul pružnostirugalmassági modulus
mold cavity dutina formy dutina formyszerszám fészek
molding cycle vstřikovací, lisovací cyklus lisovací cyklusöntési, sajtolási ciklus
molecular weight molární hmotnost molárna hmotnosťmolekulasúly
molecular weight distribution distribuce molárních hmotností distribúcia molárnej hmotnostimolekulasúlyeloszlás
molecule molekula molekulamolekula
monomer monomer monomérmonomer
mould forma formaszerszám, présforma
mouldability zpracovatelnost spracovateľnosťpréselhetőség, önthetőség
mould cavity dutina formy dutina formyszerszám fészek
mould clamping uzavírání formy uzatváranie formyszerszámzárás
mould ejection vyhození výstřiku vyhodenie vystreknutého telesaszerszámürítés, darab kidobás, kilökés
moulding tváření, vstřikování, lisování, výlisek, výstřik lisovanieöntés, sajtolás, öntött darab
moulding cycle vstřikovací, lisovací cyklus lisovací cyklusöntési, sajtolási ciklus
moulding force lisovací, tvářecí síla lisovacia silaöntőerő, sajtoló erő
moulding material vstřikovací, lisovací materiál, hmota lisovaný materiálöntőanyag, présanyag
moulding time doba zpracování, doba vstřikování lisovací časöntési idő
mould making výroba forem výroba formyszerszámkészítés
mould release agent separační prostředek separačné činidlotapadásgátló szer
multi-phase vícefázový viacfázovýtöbbfázisú
N   
non-crystalline polymer nekrystalický polymer nekryštalický polymérnem kristályos polimer
notch vrub vrubbemetszés
notched impact strength vrubová houževnatost vrubová húževnatosťCharpy-féle ütőmunka bemetszett próbatesten
notch sensitivity vrubová citlivost vrubová citlivosťbemetszési érzékenység 
nozzle tryska, hubice, ústí vtoku, vstřikovací tryska dýza fúvóka, szórófej
nucleating agent, effect nukleační činidlo, účinek nukleačné činidlomagképző szer, hatás
O   
olefin olefin olefínolefin
opaque matný, neprůhledný matný, nepriehľadnýfedett
open cell foams pěny s otevřenými póry peny s otvorenými pórmi, hubovité penynyitott cellás habok
operator obsluha operátor, obsluhagépkezelő, operátor
output výstup výstupkibocsátás, teljesítmény, kimenet
P   
packaging obal, balení obalcsomagolás
packaging materials obalové materiály obalové materiálycsomagoló anyagok
parison parizon parizon, predtvarelőforma
particle částice časticarészecske
pellet granule granulaszemcse, pellet
pelletized product granulát granulátpelletát termék, granulátum
pipe trubka, roura, potrubí rúracső, vezeték
plane plocha plochasíkfelület, síklap
plastic plast, plastický plast, plastickýműanyag, képlékeny
plasticity plasticita, tvárnost plasticitaképlékenység
plasticizer změkčovadlo zmäkčovadlolágyító
plasticizing plastikace plastikácialágyítás
plastics plasty plastyműanyagok
plastics industry plastikářský průmysl plastikársky priemyselműanyagipar
plastomer plastomer plastomérplasztomer
polymer polymer polymérpolimer
polymer alloy, blend polymerní slitina, směs polymérna zliatina, zmespolimer ötvözet, keverék
polymer chain polymerní řetězec polymérny reťazecpolimer lánc
polymer, isotactic izotaktický polymer izotaktický polymérizotaktikus polimer
polymerization polymerace polymerizáciapolimerizáció
polymer, stereoregular stereoregulární polymer stereoregulárny polymérsztereoreguláris polimer 
polymer, syndiotactic syndiotaktický polymer syndiotaktický polymérszindiotaktikus polimer
Pre-expanderPredpeňovačkapredpeňovačelőhabosító berendezés
preform předlisek, preforma predlisokelőforma
preheating předehřívání predohrevaniefelfűtés, előmelegítés 
press lis lisprés, sajtolás
pressing temperature teplota lisování teplota lisovaniasajtolási hőmérséklet
pressure tlak tlaknyomás
printing potiskování potláčanienyomtatás
procedurepostup, pochod (technologický) postupeljárás
process pochod, proces (chemický, fyzikální) procesfolyamat
processing zpracování spracovaniefeldolgozás
processing conditions podmínky zpracování, zpracovatelské podmínky spracovateľské podmienkyfeldolgozási feltételek
R   
random copolymer statistický kopolymer štatistický kopolymérrandom kopolimer
reaction injection moulding (RIM) reakční vstřikování reaktívne vstrekovanievegyi reakcióval keletkező anyagok öntése
refraction index index lomu index lomutörésmutató
refrigerator stroj chladicí chladiaci strojhűtőkészülék
regranulated material regranulovaný materiál, regranulát regranulátregranulált anyag
regrinded material drť, drcený odpad drť, drvený materiáldarált anyag (újrahasznosításhoz)
reinforced plastic vyztužený plast vystužený plastmegerősített műanyag
reinforcement výztuž, vyztužení výstužerősítés
reinforcing agent výztuž stužujúce činidloerősítőszer
resilience odrazová pružnost odrazová pružnosťellenálló képesség
resistance odolnost, odpor odolnosťellenállás
retarder retardér, inhibitor, zpomalovač reakce retardérvegyi reakciót lassító, gátló szer
rheology reologie reológiareológia
rib žebro, výztuha rebroborda
rod tyč tyčrúd
roll válec valectekercs, henger
rolling válcování valcovanietekercselés, hengerezés
room temperature pokojová teplota izbová teplotaszobahőmérséklet
rotational moulding rotační natavování rotačné odlievanierotációs öntés
rubber kaučuk, pryž kaučukgumi
rubber-like state kaučukovitý stav kaučukovitý stavgumi-szerű állapot
runner rozváděcí kanál, vtok, vtokový kanál rozvádzací kanál, vtok, vtokový kanálbeöntőcsatorna
rupture přetržení pretrhnutietörés
S   
safety bezpečnost bezpečnosťbiztonság
safety data sheet bezpečnostní list bezpečnostný listbiztonsági adatlap
sample vzorek vzorkaminta
sampling odběr vzorků vzorkovaniemintavétel
scrap odpad odpadselejt, hulladék
scratch vryp škrabaneckarcolás
scratch resistance odolnost proti poškrábání odolnosť voči poškriabaniukarcolásállóság
screw šnek, šroub, vrtule závitovkacsavar, csiga
screw extrusion machine šnekový vytlačovací stroj závitovkový vytláčací strojegycsigás extrudáló gép
sealing svařování, utěsňování zváranieszigetelés, tömítés
self-extinguishing samozhášivý samozhášavýönkioltó
self-ignition temperature teplota samovznícení teplota samovznieteniaöngyulladási hőfok
semi-crystalline polymer semikrystralický, krystalinický polymer semikryštalickýfélkristályos polimer
shape molding machinetvarovkový listvarovkový lisformahabosító gép
shear smyk, čepel nůžek šmyknyírás, olló
shear modulus modul pružnosti ve smyku, smykový modul modul pružnosti v šmykunyírási modulus (nyíró rugalmassági modulus)
shear strain smyková deformace, zkos šmyková deformácianyírási alakváltozás
shear strength mez pevnosti ve smyku pevnosť v šmykunyírószilárdság
shear stress napětí ve smyku, smykové napětí šmykové napätienyírófeszültség (csúsztatófeszültség)
sheet deska, list (papíru), tabule (materiálu) doskalemez, lap, ív
shell-core slupka-jádro (tělesa) plášť-jadro (telesa)külseje-belseje (pl. tárgynak)
shoppers odnosné tašky nákupné taškybevásárló táska
shrinkage smrštění zmrašteniezsugorodás
shrink film smršťovací fólie zmrašťovacia fóliazsugorfólia
single-screw extruder jednošnekový vytlačovací stroj jednozávitovkový vytláčací strojegycsigás extruder
sintering spékání spekanieszinterezés, zsugorítás
size velikost veľkosťnagyság, méret, formátum
sizing apretování, úprava povrchu, kalibrování apretácia, kalibráciaméretezés, kalibrálás
skin povrchová vrstva, slupka povrchová vrstva, kôra, plášťkéreg, bőr
skin-core slupka-jádro (tělesa) plášť-jadro (telesa)kéreg-mag
sleeve rukáv, objímka rukáv, objímkahüvely, persely
slip agent kluzný prostředek klzné činidlocsúsztató szer
softening point teplota měknutí teplota mäknutialágyulási pont
solid pevná látka pevná, tuhá látkaszilárd
solidification tuhnutí tuhnutiedermedés, megszilárdulás
solidification process proces tuhnutí proces tuhnutiamegszilárdulási folyamat
solubility rozpustnost rozpustnosťoldékonyság, feloldóképesség
solution roztok roztokoldat, megoldás
solvent resistance odolnost proti rozpouštědlům odolnosť voči rozpúšťadlámoldószerállóság
source zdroj zdrojforrás
specific heat měrné teplo merné teploajlagos hőkapacitás (fajhő)
specimen zkušební vzorek, mikroskopický preparát skúšobné telesopróbatest, mintadarab
spot welding bodové svařování bodové zváranieponthegesztés
sprue vtokový kanálek, vtok vtokový kanál, vtokfröccskúp, engusz, elosztó beömlőcsatorna
stabilizer stabilizátor stabilizátorstabilizátor
static stress statické napětí statické napätiesztatikai feszültség
stiffness tuhost tuhosťmerevség
strain deformace (poměrná) deformácianyúlás, alakváltozás (deformáció)
strain at break deformace při přetržení deformácia pri pretrhnutíszakadási alakváltozás
strain rate rychlost deformace, deformační rychlost rýchlosť deformáciealakváltozássebbesség
strength pevnost pevnosťszilárdság
stress napětí (mechanické) napätiefeszültség, igénybevétel
stress at break napětí při přetržení napätie pri pretrhnutítörési feszültség
stress cracking koroze pod napětím prasknutie pod napätímfeszültségi repedés
stress cracking resistance odolnost proti korozi za napětí odolnosť voči prasknutiu pod napätímfeszültési ellenálás
stress relaxation relaxace napětí, uvolnění napětí relaxácia napätiafeszültségrelaxáció
stress-strain curve křivka napětí-deformace napäťovo-deformačná krivkafeszültség-nyúlás-görbe, szakító görbe
stretch film průtažná fólie prieťažná fólianyújtható (szterccs) fólia
structure struktura, konstrukce štruktúraszerkezet, elrendeződés
substitution substituce substitúciahelyettesítés
supercooled, supercooling podchlazený, podchlazení podchladený, podchladenietúlhűtött, túlhűtés
surface povrch povrchfelület
surface layer povrchová vrstva povrchová vrstvafelszíni réteg
surface resistance povrchový izolační odpor povrchový odporfelületi ellenállás
surface resistivity měrný povrchový odpor, povrchová resistivita merný povrchový odpor, povrchová rezistivitafajlagos felületi ellenállás
synthetic resin syntetická pryskyřice syntetická živicaműgyanta
T   
tearing trhání trhanieszakadás
tear strength strukturní pevnost štruktúrna pevnosťszakadási erő
temperature teplota teplotahömérséklet
tensile modulus modul v tahu, tahový modul modul v ťahuhúzó (rugalmassági) modulus
tensile strength pevnost v tahu, mez pevnosti v tahu pevnosť v ťahuhúzó (szakító) szilárdság
tensile strength at break pevnost při přetržení pevnosť v ťahu pri pretrhnutíszakadási húzószilárdság
tensile strength at yield napětí na mezi kluzu, pevnost na mezi kluzu pevnosť v ťahu na medzi klzufolyáshatáron
tensile stress napětí v tahu napätie v ťahuszakító szilárdság folyáshatáron
test zkouška skúškakísérlet, próba
test piece zkušební těleso skúšobné telesopróbatest
test specimen zkušební těleso skúšobné telesopróbatest
thermal analysis termická analýza termická analýzatermikus analízis
thermal conductivity tepelná vodivost tepelná vodivosťhővezető képesség
thermal decomposition tepelný rozklad tepelný rozkladhőbomlás
thermal diffusivity teplotní vodivost tepelná vodivosťhőmérsékletvezetési tényező
thermal expansion teplotní roztažnost tepelná rozťažnosťhőtágulás
thermal stability tepelná odolnost, tepelná stálost tepelná stabilitahőstabilitás
thermoforming tepelné tvarování tepelné tvarovaniehőformázás
thermoplastic termoplast, termoplastický termoplast, termoplastickýhőre lágyuló
thermoplastic elastomer termoplastický elastomer termoplastický elastomérhőre lágyuló elasztomer
thermoplastic rubber termoplastický elastomer termoplastický kaučukhőre lágyuló gumi
thermosetting resin reaktoplast reaktoplasthőre keményedő gyanta
time to break doba do lomu, životnost doba do lomu, životnosťidőtartam repedésig, 
tool nástroj nástrojszerszám
tooling nástroje, nářadí náradie, nástrojeszerszámok
torpedo torpédo, rozdělovač vstřikovacího stroje torpédo, rozdeľovač vstrekovacieho zariadeniatorpedó
torsion pendulum torzní kyvadlo torzné kyvadlotorziós inga
toughness houževnatost húževnatosťszívósság
tracking resistance odolnost proti plazivým proudům odolnosť voči plazivým prúdomkúszóáram elleni ellenállás
transfer moulding přetlačování pretláčaniefröccs-sajtolás
transition temperature přechodová teplota prechodová teplotaátmeneti (kritikus) hőmérséklet
translucency průsvitnost priesvitnosťáttetszőség
transparency průhlednost priehľadnosťátláthatóság
troubleshooting odstraňování poruch, závad odstraňovanie porúchhibaelhárítás
tube trubka, trubice, roura, duše (v pneumatice) trubka, rúra, duša (v pneumatike)cső
tubing potrubní systém potrubný systémcsőrendszer
two-phase material dvoufázový materiál dvojfázový materiálkétfázisú anyag
U   
ultrasonic welding svařování ultrazvukem zváranie ultrazvukomultrahangos hegesztés
ultraviolet absorber ultrafialový absorbér ultrafialový absorbérultraibolya-sugárzást elnyelő anyag
uniaxially drawn jednoose vydloužený jednoosovo vydĺženýegyirányban megnyújtott
V   
vacuum forming vakuové, podtlakové tvarování vákuové tvarovanievákuumformázás
vent odvzdušňovací otvor odvzdušňovací otvorlevegőelvezetés
virgin material nepoužitý materiál, původní materiál nepoužitý, pôvodný materiálúj anyag, szűz anyag
viscoelastic deformation deformace viskoelastická viskoelastická deformáciaviszkoelasztikus deformáció
viscosity viskozita viskozitaviszkozitás
viscosity number viskozitní číslo viskozitné čísloviszkozitásszám
void dutina dutinahézag
volatility těkavost prchavosťillékonyság
voltage napětí (elektrické) elektrické napätie(elektromos) feszültség
volume objem objemtérfogat, űrtartalom
volume fraction objemový zlomek, objemový podíl objemový zlomoktérfogatrész
volume resistance vnitřní izolační odpor objemový odportérfogat ellenállás
volume resistivity měrný vnitřní odpor, vnitřní rezistivita merný objemový odpor, objemová rezistivitafajlagos térfogat ellenállás
W   
wall stěna stenafal
wall thickness tloušťka stěny hrúbka stenyfal vastagság
waste odpad odpadhulladék, selejt
water absorption nasákavost nasiakavsťnedvességfelvétel
wave length vlnová délka vlnová dĺžkahullámhossz
weathering povětrnostní stárnutí starnutie vplyvom poveternostných podmienokidőjárásállóság, légköri korróziós vizsgálat
weld svar zvarvarrat
welding svařování zváraniehegesztés
welding apparatus svařovací zařízení zváracie zariadeniehegesztő készülék
weld line, mark studený spoj studený spojhegesztési varrat, összefolyás
wind-up unit navíjecí jednotka navíjacia jednotkafeltekercselő egység
Y   
yellowing žloutnutí žltnutiesárgulás
yield point mez kluzu medza klzufolyáshatár
yield strain deformace na mezi kluzu deformácia na medzi klzufolyási alakváltozás
yield strain deformace na mezi kluzu deformácia na medzi klzufolyási alakváltozás
yield stress napětí na mezi kluzu napätie na medzi klzufolyáshatár
yield, yielding kluz, plasticita, výtěžek klz, výťažokfolyáshatár, kihozatal
Young´s modulus modul pružnosti modul pružnostiYoung modulus