Vyhľadať
Close this search box.
Vyhľadať
Close this search box.
Domov -ÁLTALÁNOS FELTÉTELEK

Általános szerződési feltételek

A VALPLAST SK, spol. Áruk és szolgáltatások szállításának általános üzleti feltételei. s r.o.,
IČO: 47129778, székhelye: Hana Meličková 1 / g, 841 05 Bratislava, bejegyezve a Kerületi Bíróság Bratislava I. kereskedelmi nyilvántartásába, szakasz: Sro, ügyszám. 89108/B.

1. Cél

1.1.
A jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) az 1. sz. 513/1991 Coll. A módosított Kereskedelmi Törvénykönyv kölcsönös jogokat és kötelezettségeket tartalmaz a Szállító és az Ügyfél (a Szállító és az Ügyfél együttesen, mint „Szerződő Felek“, és egyidejűleg külön-külön, mint „Szerződő Fél“) között.

1.2.
Az ÁSZF az Megrendelővel fennálló szerződéses viszony elválaszthatatlan részét képezi, különös tekintettel az adásvételi szerződésre, a munkaszerződésre, az ajánlatra, a Szállító és a Megrendelő között létrejött megrendelés-visszaigazolásra (a továbbiakban: „Szerződés“).

1.3.
Ha a Szállító nem a szállított Áruk tulajdonosa, és csak az adott kereskedelmet közvetíti, akkor a jelen ÁSZF csak azokat a rendelkezéseit kell értelemszerűen alkalmazni a Szerződő Felek között.

1.4.
A Szállító és az Ügyfél közötti összes Szerződés megkötésére kizárólag a jelen ÁSZF az irányadó, hacsak a felek írásban másként nem állapodtak meg. A Megrendelő egyéb üzleti feltételei nem kötelezőek a Szállítóra, még akkor is, ha a Szállító kifejezetten nem fejezte ki egyet nem értését velük. A korábbi és a jövőbeni telefonos vagy szóbeli megállapodások és biztosítékok csak a Szállító írásbeli visszaigazolása után kötelezőek. Az írásbeli visszaigazolás lehet papír vagy elektronikus.

1.5.
Az Ügyfél üzleti feltételei csak akkor érvényesek, ha a Szállító a vonatkozó szerződés megkötésekor kifejezett írásbeli beleegyezését adta hozzájuk. A Szállító ÁSZF és az Ügyfél üzleti feltételei közötti eltérés esetén a Szerződést ennek ellenére érvényesen kötik, de csak annyiban,
az üzleti feltételek nem ütköznek egymással. Abban az esetben, ha az egyik Szerződő Fél kizárja az ilyen Megállapodás megkötésének lehetőségét indokolatlan késedelem nélkül, a Megállapodás megkötésére vonatkozó szándéknyilatkozatok cseréje után, a Megállapodás nem jön létre. Abban az esetben, ha a Szerződést az üzleti feltételek ütközése ellenére érvényesen kötik meg, a Szerződő Felek vállalják, hogy az üzleti feltételeket ütköző mértékben haladéktalanul módosítják a Szerződést.

2. Ajánlatok

2.1.
Az áruk megnevezése megfelel a szállító vagy a gyártó kereskedelmi és műszaki dokumentációjának, különös tekintettel a műszaki adatlapra. Az ajánlatok nem kötelezőek az áruk arculatát és leírását illetően. A Szállító vagy a Gyártó fenntartja a jogot arra, hogy az Árukon változtatásokat, fejlesztéseket és módosításokat végezzen.

2.2.
A Szállító vagy Gyártó ajánlatában szereplő bármely információ a Szállító vagy Gyártó szellemi tulajdonának vagy üzleti titkának marad, és az alkalmazandó törvényekkel összhangban védelem alatt áll. Ezen információk harmadik félnek történő átadása a Szállító vagy a Gyártó előzetes kifejezett és írásos beleegyezése nélkül nem megengedett. A jelen rendelkezés Megrendelő általi megsértése a Szállító és a Megrendelő közötti szerződéses viszony durva megszegésének minősül, és a Szállítónak jogában áll elállni a Szerződéstől, és a Vevőtől a Vásárlás 50% -áig terjedő szerződéses kötbért követelhet Ár vagy munkaár a jogaik minden egyes megsértéséért; ez azonban nem érinti a Szállító jogát a teljes mértékben felmerült kár megtérítésére, valamint azt a jogot, hogy tovább tartózkodjon az Ügyfél jogellenes magatartásától. Ez az információ titkosságára vonatkozó rendelkezés abban az esetben is alkalmazandó, ha a Szállító ajánlata alapján nem jön létre szerződés az Ügyféllel. Az Ügyfél potenciális előnye, amely e Bizalmas Információk jogosulatlan felhasználásából származik, ilyen esetben teljes mértékben a Szállítóé. Az említett szerződéses kötbér összegét semmilyen módon nem érinti.

2.3.
Minden megrendelés és esetleges változásuk csak abban az időben kötelező érvényű, amikor a Szállító vagy a Gyártó erre felhatalmazott személye írásban megerősíti őket. Jelen ÁSZF mindig része a megrendelés visszaigazolásának, és az Ügyfél feltétel nélküli beleegyezését fejezi ki velük, kivéve, ha a Szállító kifejezi akaratát, hogy 3 munkanapon belül visszautasítsa azokat. Az Ügyfél hozzájárulását adja az ÁSZF-hez, többek között azáltal, hogy átveszi az árut a szállítótól vagy a gyártótól.

3. Vételár, fizetési és szállítási feltételek

3.1.
A vételár az Áru gyártójának ajánlott árain alapul. A vételár a Szállító által felajánlott és az Ügyfél által elfogadott ár (a továbbiakban csak „vételárnak“ nevezzük).

3.2.
A pénznem összhangban van a vonatkozó ajánlattal, visszaigazolt megrendeléssel és számlával. Hacsak írásban másként nem állapodtak meg. A vételár nem tartalmazza a díjakat, a mindenkori áfakulcsot, a jövedéki adókat vagy az alkalmazandó adó-, vám- és jogszabályi előírásoknak megfelelő vámokat.

3.3.
A szállítási feltételeket az INCOTERMS 2010 feltételei szabályozzák. Hacsak írásban másként nem állapodtunk meg, a vételárat az FCA paritáson, azaz. a Szállító raktárában található, a megrendelés visszaigazolásában meghatározott, és nem tartalmazza a szállítással, csomagolással és biztosítással kapcsolatos költségeket.

3.4.
A fizetési feltételek összhangban vannak a vonatkozó ajánlattal, visszaigazolt megrendeléssel és számlával. Hacsak a Szállító és a Megrendelő közötti szerződéses kapcsolat írásban másként nem rendelkezik, a teljes számlázott vételárat az Áruk leszállítása előtt kell megfizetni. A fizetés a befizetés beszállítói számláján történő jóváírását jelenti. Az összeg átutalásával kapcsolatos esetleges díjak az Ügyfelet terhelik. Abban az esetben, ha egy fizetési határidőben lejáratban állapodtak meg, és ha az Ügyfél nem hajlandó átvenni az Árut, vagy a szállító engedélye ellenére nem működik együtt a szállításhoz, vagy nem veszi át az Árut, úgy tekintjük, hogy Az árukat leszállítottuk, és a Szállító jogosult a vételár számlázására. Ha az Ügyfél az Áru átvételétől számított 30 napig sem veszi át az árut, akkor az Ügyfél köteles a Szállítónak szerződéses kötbért fizetni az áruk vételárának 30% -a és az áru A Szállító jogosult elállni a Szerződéstől is.

3.5.
Abban az esetben, ha az Ügyfél a Szállítóval kötött megkötött Szerződés alapján késedelmesen fizeti a vételárat a teljesítésért, az Ügyfél köteles a Szállítót a késedelem minden egyes napjára a fizetendő összeg 0,05% -ának megfelelő kötbér megfizetésére kötelezni. Ez a szerződéses kötbér nem érinti a szállító jogát
teljes kártérítés vagy késedelmi kamat.

3.6.
Abban az esetben, ha az Árut megrendeli és nem veszi át az Ügyfél, az Ügyfél az ehhez kapcsolódó összes költséget felszámolja, pl. a Szállító szállítójának hiábavaló távozása, az Áruk tárolása az Áruk elmulasztott átvételéig, ill. az Ügyfél részéről az áruk egyáltalán nem átvételének esedékességéig fennálló kötelezettségek rendezéséig. Az áruk tárolása az áruk vételárának 0,3% -ában kerül felszámolásra minden késedelmi napon. Az így tárolt Áru csak akkor kerül kiállításra az Ügyfél számára, miután az Áruk teljes árát, beleértve a tárolást és a kapcsolódó költségeket is, teljes mértékben megfizették. A Szállító az Ügyfélnek az esedékes összeg megfizetésére vonatkozó kérelmet küld. Az adóigazolást az Áruk teljes árának teljes megfizetése után állítják ki, ideértve a jelen 3.6. Cikkben meghatározott költségeket is. Az Ügyfél részére elküldött fizetési felszólítás alapján történő fizetési késedelem esetén a Szállító jogosult az árukat egy másik érdekelt félnek eladni. Az árukat legkorábban az előlegszámla kifizetése után rendeljük át és szállítjuk az eredeti Vásárlóhoz. Ilyen esetben a Szállító nem késlekedik a kézbesítéssel.

3.7.
A Szállító és az Ügyfél megállapodtak abban, hogy szerződéses kapcsolataik keretében csak olyan vitathatatlan követeléseket vagy követeléseket számolnak el beszállítóval szemben, amelyeket érvényes és végrehajtható bírósági határozattal adtak az Ügyfélnek. Az Ügyfél és a Szállító továbbá megállapodtak abban, hogy szerződésükben
kapcsolatok, minden esedékes és fennálló követelés beszámítható az Ügyfél felé, tekintet nélkül esetleges elévülési idejükre.

3.8
Abban az esetben, ha az Ügyfél a Szállítóval kötött megkötött Szerződés alapján késedelmesen fizeti a Vételárat a teljesítésért, a Szállító felfüggesztheti vagy törölheti az Áruk további szállítását, és elállhat a Szerződéstől. Az áruk szállításának ilyen felfüggesztése és lemondása nem minősül a Szerződés megsértésének, és a Szállító nem vállal felelősséget a felmerült károkért.

4. Szállítási idő és a szállítás módja

4.1.
A szállítási határidő betartása előfeltétele a megrendelés, a Szerződés vagy más szükséges dokumentumok Ügyfél általi időben történő elfogadása, valamint a megbeszélt fizetési feltételek vagy egyéb kötelezettségek betartása. Ha ezek az előfeltételek nem teljesülnek időben és megfelelően, a szállítási határidők arányosan meghosszabbodnak, és a Szállító a késedelmes időszak lejártáig nem késhet az Áruk szállításával.

4.2.
A Szállító által az Áru szállítási dátumának kötelező megerősítése csak az Áru kézbesítési dátumának kötelező megerősítése után lehetséges, leggyakrabban az Áru külföldi gyártója / szállítója által. Írásbeli megállapodás hiányában a szállítási időszak azt jelenti, hogy az áruk rendelkezésre állnak a gyártó / beszállító raktárában.

4.3.
Ha a szállító késik az áruk leszállításával, tájékoztathatja az ügyfelet az ésszerű további határidőről az áruk leszállítására. A szállítási idő megváltoztatásával az Ügyfél nem jogosult kártérítésre vagy szerződéses kötbérre (az ÁSZF 4.5. Cikkében meghatározott kivétel kivételével). Ha az Áruk szállítási határideje meghaladja a 60 napot, az Ügyfélnek jogában áll elállni a Szerződéstől. Ez nem vonatkozik vis maior okozta esetekre, amelyek – ha a Szállító is akarná – nem képes befolyásolni őket. Vis maior esetén az Ügyfél nem jogosult kártérítést követelni az általa okozott egyéb károkért, és az Ügyfél sem jogosult szerződéses kötbérre az áruk átadásával történő meghosszabbításért. Ugyanakkor nem meghatározó, hogy a Szerződés megkötésekor létezett-e már ilyen ok, létezhetett-e vagy később bekövetkezhetett-e, és hogy a Szerződés aláírásakor az egyik Szerződő Fél lehetett-e.
kiszámítható.

4.4.
Abban az esetben, ha az árut a gyártó vagy az alvállalkozó nem szállítja a szállítóhoz, a szállító fenntartja a jogot a szállítási határidő ésszerű meghosszabbítására vagy a szerződés egyoldalú elállására. Ez a Szállítóval szemben semmilyen követelést nem támaszt a Szállítóval szemben, kivéve a már nyújtott teljesítmény visszaküldését. Az ilyen feltételről a Szállító haladéktalanul tájékoztatja az Ügyfelet.

4.5.
Ha a szállítási időszak a Szállító hibájából meghosszabbodik, az Ügyfélnek joga van a szállítótól 0,05% -os szerződéses kötbért követelni minden késedelem napjára, de legfeljebb a Vételár 5% -ának. szállított Áruk.

4.6.
Hacsak a Szerződés másként nem rendelkezik, az Árut a Szállító szállítja úgy, hogy azokat az első szállítóhoz szállítja az Ügyfél számára történő szállítás céljából.

4.7.
Ha az Ügyfél nem hajlandó átvenni az Árut, még akkor sem, ha a Szállító eleget tett a Szerződésben vállalt kötelezettségeinek, függetlenül attól, hogy készen állt-e azok teljesítésére, akkor az átvétel az Áruk átvételének megtagadása napján történt. Az áruk leszállítását protokoll nélküli és hibák nélküli értékesítésnek is tekintjük, ha a szállítás tárgyát az Ügyfél kezdte használni.

5. Tulajdonosi jogok átruházása

5.1.
Az Áruk a Szállító tulajdonában maradnak még a Szerződés hatálybalépése és hatálybalépése, valamint az Áruk vevőnek történő értékesítése után is. Az áruk tulajdonjoga legkorábban a teljes vételár megfizetésének és az összes olyan igény teljesítésének időpontjában hárul az ügyfelre, amelyet a szállító kölcsönös szerződéses viszonyok alapján (a továbbiakban: tulajdonjog fenntartása) érvényesít a vevővel szemben. )

5.2.
Az Ügyfél nem jogosult ilyen árukat harmadik fél biztonsága érdekében a tulajdonjog fenntartása során átadni és bármilyen módon manipulálni őket e tekintetben. Az Ügyfél köteles ezeket az árukat visszatartani, lefoglalni vagy harmadik fél által más módon ártalmatlanítani e feltétel miatt, azaz Értesíteni harmadik személyt a tulajdonjog fenntartásáról, valamint haladéktalanul tájékoztatni a szállítót ezekről a tényekről.

5.3.
A Szállító és a Megrendelő közötti szerződéses viszony szerinti kötelezettségek Megrendelő általi megszegése esetén, különösen, ha az Ügyfél pénzügyi kötelezettségeinek megfizetésével késedelembe esik, a Szállító jogosult követelni az ilyen Áruk visszaszolgáltatását az Eladó megőrzésével. visszaküldheti a szállítónak, még a Szerződéstől való elállás nélkül is. Ilyen esetben a Megrendelő saját költségén és a Szállító kérése alapján köteles haladéktalanul átadni az árut a szállítónak, közvetlenül a szállító raktárába történő szállítással, vagy a fuvarozónak vagy az általa felhatalmazott más személynek történő átadással. Szállító szállítja az árut a szállító raktárába. Ellenkező esetben úgy tekintjük, hogy az Ügyfél beleegyezik abba, hogy a Szállító a kérdéses Árut onnan vigye, ahová az Ügyfél az árut az Ügyfél költségére helyezte.

5.4.
Az Árukért okozott károkért fennálló felelősség az Ügyfélre hárul, ha az árut eladja az első szállítónak a szállító vagy a gyártó raktározási helyén, kivéve, ha a szállító erről kifejezetten megállapodott és megerősítette (a megállapodás szerinti szállítási feltételeknek megfelelően). INCOTERMS 2010).

5.5.
A szállító fenntartja a jogot, hogy a teljes megrendelésen belül részleges szállításokat végezzen, és külön számolja el a szállításukkal és csomagolásukkal kapcsolatos költségeket.

5.6.
Az Ügyfél vállalja, hogy gazdasági adatainak átadását a Szállító felé kéri. Ide tartoznak különösen a mérleg, az eredménykimutatás, a cash flow és a könyvvizsgálói jelentés, ha van ilyen. Ezeket az adatokat a Szállító kérheti annak értékelése érdekében, hogy az Ügyfél képes-e teljesíteni fizetési kötelezettségeit. Ilyen esetben a Szállító vállalja, hogy ezeket az információkat bizalmas információkként kezeli, és nem adja át ezeket az információkat harmadik feleknek.

5.7.
Az Ügyfél köteles indokolatlan késedelem nélkül tájékoztatni a Szállítót minden olyan tényről, amely veszélyeztetheti az Ügyfél pénzügyi stabilitását és a Szállítóval kötött megkötött szerződésekből eredő kötelezettségek teljesítésének képességét. Ilyen tények közé tartozik különösen a fizetésképtelenségi eljárás megindítása, ill
bármely olyan vita, választottbírósági vagy adminisztratív eljárás megindítása az Ügyféllel szemben, amely veszélyeztetheti az Ügyfél fizetési kötelezettségeit. Ha a Megrendelő nem tájékoztatja a Szállítót ilyen tényről, vagy hamisan vagy pontatlanul közli, akkor a Szállító jogosult elállni a Vevővel fennálló szerződéses kapcsolatoktól.

5.8
Az Ügyfél a Szállító által biztosított védjegyeket csak a Szállító írásbeli hozzájárulásával használhatja.

6. Garanciák, panaszok

6.1.
Az Áruk garantálása az Áru Gyártójának garanciális feltételeinek megfelelően történik.

6.2.
Az áruk hibásak, ha mennyiségük, minőségük vagy csomagolásuk tekintetében nem felelnek meg az adásvételi szerződésben meghatározott feltételeknek.

6.3.
A rendeltetési helyre történő szállítás után az Ügyfél indokolatlan késedelem nélkül köteles megvizsgálni az árukat. Ha az áru átadása után az ellenőrzés során hibát észlel, akkor a vevő köteles a panaszt a vizsgálatot követő 3 napon belül a panaszról értesíteni. Laboratóriumi elemzéssel megállapított hiba esetén az Ügyfél köteles a panaszt az ellenőrzéstől számított 14 napon belül bejelenteni. A későbbi igényeket nem vesszük figyelembe és nem fogadjuk el. Az Ügyfél az Áruk feldolgozásával megerősíti, hogy az Áruk hibátlanok.

6.4.
Az áruk szállítás közbeni és kezelése során bekövetkezett károsodásai miatt az áru átvételét követően haladéktalanul a fuvarozóhoz kell fordulni, elegendő fényképes dokumentációt kell beszerezni az esetről, és panaszos jegyzőkönyvet kell írni a fuvarozóval. Az Ügyfél köteles erről a tényről haladéktalanul tájékoztatni a Szállítót.

6.5.
A garancia nem vonatkozik a szállítás hibáira, amelyeket az Ügyfél vagy harmadik felek szakszerűtlen vagy jogosulatlan beavatkozása okozott, valamint azokat a hibákat, amelyekről bizonyítottan sérült berendezések használatából vagy az Áruk nem szabványos feldolgozási módjából származnak. Nem tartoznak ide azok a hibák sem, amelyeket az üzemeltetési előírások be nem tartása, túlzott igénybevétel, nem megfelelő tárolás, vegyi és elektrolitikus hatások, légköri zavarok és minden egyéb ok okoz, amelyet nem a Szállító vagy a Gyártó okoz. A Szállító a harmadik fél által szállított árukért csak a harmadik felek garanciális feltételei között felel. A panasz benyújtásának joga nem merül fel az elfogadott tulajdonságoktól vagy szabványoktól való jelentéktelen eltérések esetén, vagy az Áruk felhasználhatóságának elhanyagolható korlátozása esetén.

6.6.
Minden igényt írásban (postán, faxon, levélben) kell benyújtani, és az igényelt hibát részletesen le kell írni. Különösen meg kell adni az áruk kereskedelmi nevét, tételszámát, szállítási dátumát és az árukról dokumentált számlát. Meg kell adni annak a személynek az elérhetőségét is, aki jogosult a kérdéses panasz Ügyfél nevében történő megoldására. Az a panasz, amely nem tartalmazza a cikk előző mondataiban meghatározott információkat, nem minősül megfelelőnek, és a Szállítónak nem kell ezt figyelembe vennie. Az Ügyfél ésszerű határidőt biztosít a Szállítónak a hiba kiküszöbölésére, vagy további teljesítményt nyújt.

6.7.
A Szállítónak vagy a Gyártónak képviselői és meghatalmazott személyei útján joga van helyszíni vizsgálatot folytatni a panasz megalapozottságáról. Az ügyfél köteles ezt engedélyezni. Ha a panaszt indokolatlannak ismerik el, akkor a Megrendelő köteles megfizetni a Szállítót, ill. A gyártó viseli az igényléssel kapcsolatban felmerült összes költséget, beleértve az utazási költségeket is.

6.8.
Indokolt panasz esetén az Ügyfél kedvezményt kérhet az Áruk vételárából vagy pótáru leszállításából. Csereáru leszállítása esetén a Megrendelő köteles az igényelt Árut a szállítónak olyan állapotban visszaküldeni, ahogyan azokat átvette. A pótáruk szállítása olyan mennyiségben történik, amely megegyezik a visszaküldött áruk mennyiségével abban az állapotban, ahogyan az Ügyfél a szállítótól megkapta.

6.9.
A szokásosnál alacsonyabb áron értékesített Áruk esetében a jótállás nem terjed ki azokra a hibákra, amelyek esetében alacsonyabb árban állapodtak meg.

7. Fogalommeghatározások

7.1.
A jelen Általános Szerződési Feltételekben használt nagybetűs kifejezések jelentése a következő:

Megrendelő: az a természetes vagy jogi személy, aki közvetlenül vagy közvetve beszerzi a Szállító, vagy a Gyártó termékeit, vagy akivel a Szállító tárgyalt vagy szerződést kötött.

Szállító: VALPLAST SK, spol. s r.o., IČO: 47129778, székhelye: Hana Meličková 1 / g, 841 05 Pozsony, bejegyezve a Pozsonyi Kerületi Bíróság I. Cégjegyzékébe, szakasz: Sro, ügyszám. 89108/B.

Gyártó: a Szállító alvállalkozója, vagy leggyakrabban külföldi, az Áruk gyártója, amelynek értékesítését szerződés szerint a Szállító szervezi vagy közvetíti.

Áruk: a gyártó vagy a szállító és alvállalkozói termékei, amelyek a szerződés tárgyát képezik, valamint a szállító vagy a gyártó által ebben az összefüggésben nyújtott összes szolgáltatás.

Bizalmas információ: Ez olyan információ, amely a Szállító, a Gyártó vagy az Áruk üzleti ügyeivel kapcsolatos, és amely nem szabadon elérhető. A titoktartási kötelezettség e megállapodás lejárta után is fennáll.

Szellemi tulajdon: a Szállító vagy a Gyártó minden technológiája, üzleti titka, know-how, információ, árjegyzékek és egyéb dokumentáció.

Műszaki lap: olyan dokumentum, amely tartalmazza az Áruk leírását, az ajánlott felhasználást és az Árukat jellemző várható tulajdonságokkal kapcsolatos információkat.

8. Vitarendezés és az alkalmazandó jog

8.1.
A Szerződő Felek között az adásvételi szerződéssel, annak értelmezésével vagy alkalmazásával kapcsolatos bármely vita esetén a Szerződő Felek mindent megtesznek az ilyen vita békés úton történő rendezése érdekében. Abban az esetben, ha a Szerződő Felek nem oldják meg a vitát békés úton, a Megállapodásból eredő minden vitát, valamint a jelen ÁSZF-t, ideértve az érvényességük, értelmezésük vagy felmondásukkal kapcsolatos vitákat is, a Szlovák Kereskedelmi Kamara Döntőbírósága előtt kell megoldani. és az ipar Pozsonyban az alapvető belső szabályai szerint. A felek alávetik magukat a bíróság döntésének. Döntése a szerződő felekre nézve kötelező.

8.2.
A Szállító és az Ügyfél közötti jogviszonyokra a Szlovák Köztársaság joga az irányadó.

9. Egyéb rendelkezések

9.1.
A Szerződés csak az összes Szerződő Fél által aláírt számozott írásbeli módosítással módosítható.

9.2.
A Szerződés vagy jelen ÁSZF bármely rendelkezésének végrehajthatatlansága, érvénytelensége vagy hatástalansága nem befolyásolja más rendelkezések érvényesíthetőségét, érvényességét és hatékonyságát.

9.3.
Jelen ÁSZF érvényességének időpontjától a Szállító ÁSZF-jének minden korábbi verzióját felváltja. Ezen ÁSZF érvényessége: től 1. 2. 2015.